Traktat reformujący przyjęty

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan z wielkim zadowoleniem przyjmuje podpisanie traktatu reformującego Unię Europejską. Od początku uczestnictwa Polski w Unii wielokrotnie dawaliśmy wyraz przekonaniu, iż niezbędne jest nadanie jasnego kierunku takim reformom naszej Wspólnoty, które pozwolą na lepsze wykorzystanie jej ogromnego potencjału rozwoju gospodarczego, społecznego i technologicznego.

Zawsze uznawaliśmy za konieczne, by zbyt długie spory wokół problemów formalnych i instytucjonalnych ustąpiły miejsca wspólnemu kształtowaniu wizji Europy, która będzie lepiej służyła swym obywatelom. Leży to w interesie wszystkich krajów, lecz szczególnie ważne jest dla Polski i innych nowych państw członkowskich.

Traktat reformujący w zadowalającym stopniu spełnia te oczekiwania. Wzmacnia on struktury i procesy decyzyjne Unii. Nie ujmując niczego z narodowej tożsamości państw członkowskich, sprzyja konsolidowaniu ich wysiłków na rzecz wspólnych celów i interesów. Mamy nadzieję, że pomoże on w tworzeniu lepszego i mniej zbiurokratyzowanego prawa wspólnotowego. Jako przedsiębiorcy, odnosimy się z zadowoleniem do postanowień traktatu, które zmierzają do poprawy warunków dla przedsiębiorczości, podnoszenia innowacyjności czy tworzenia podstaw wspólnej polityki energetycznej. Z uznaniem odnotowujemy te postanowienia traktatu, których celem jest rozszerzanie swobód obywatelskich i pracowniczych.

Za istotny uznajemy także fakt, iż w sprawie przyjęcia traktatu reformującego środowiska polityczne w Polsce wykazały zdolność osiągania porozumienia. Oczekujemy szybkiej ratyfikacji traktatu przez Polskę i ponownie deklarujemy gotowość uczestnictwa naszego środowiska we wdrażaniu w życie postanowień tego historycznego aktu.