PKPP Lewiatan o dofinansowaniu stanowisk pracy dla bezrobotnych

Przedstawiamy opinię PKPP Lewiatan do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan popiera projekt przedmiotowego rozporządzenia dostosowującego przepisy krajowe do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. W naszej opinii, w zakresie regulowanym Rozporządzeniem Komisji, przepisy są prawidłowo implementowane.

To co jednak budzi nasze wątpliwości to kwestia braku wskazania terminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Proponujemy aby w § 6 projektu rozporządzenia, ten termin wynosił 30 dni od dnia akceptacji rozliczenia i udokumentowania poniesionych kosztów, jednak nie dłużej niż 45 dni od dnia złożenia dokumentów finansowych ww. rozliczenia. Wprowadzenie tych terminów pozwoli na usprawnienie procesu refundacji środków oraz lepsze planowanie płynności środków w przedsiębiorstwach.

Naszą uwagę zwrócił również § 10 projektu rozporządzenia dotyczący form zabezpieczeń zwrotu refundacji. Zaproponowany bowiem katalog zawiera wyłącznie kosztowne zabezpieczenia, na które małe i mikroprzedsiębiorstwa mogą nie mieć środków. Proponujemy uzupełnienie form zabezpieczeń w § 10 o weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, w której określona zostałaby kwota otrzymanych środków. Dodanie tego zabezpieczenia, stosowanego powszechnie przy funduszach strukturalnych z Unii Europejskiej, nie umniejszy bezpieczeństwa środków publicznych. Na pewno jednak sprawi, że proponowany mechanizm stanie się bardziej dostępny dla małych firm, których w polskiej gospodarce jest większość. Dzięki temu aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez ten mechanizm mogłaby przebiegać w znacznie szerszym stopniu, przyczyniając się do poprawy sytuacji w gospodarce i na rynku pracy.

Liczymy, że przedstawione uwagi pomogą w przygotowaniu ostatecznej wersji rozporządzenia.Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Warszawa, dnia 12 grudnia 2008 r.