Stanowisko ws. kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych

PKPP Lewiatan dostrzega konieczność nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Z uwagi na nowelizację ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także wejście w życie Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. obowiązujące w przedmiotowym zakresie przepisy muszą ulec zmianie.

Na poparcie zasługuje doprecyzowanie procedury rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów poprzez dodanie ust. 2a w § 5. Dzięki temu organ administracji będzie zobowiązany do sporządzenia uzasadnienia negatywnego rozpatrzenia wniosku. Proponujemy jednak w tym kontekście wprowadzenie mechanizmu odwoławczego w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku.

Pozytywnie oceniamy także uściślenie zakresu kosztów kwalifikowanych do objęcia przedmiotową pomocą. Doprecyzowanie zapisów § 6-10 rozporządzenia pozwoli na precyzyjne stosowanie przepisów poprzez wyjaśnienie wielu wątpliwości nt. kwalifikowalności wydatków. Przepisy te zawierają teraz bardziej precyzyjne określenie przedmiotów możliwej refundacji w zakresie m.in. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy, nabycia urządzeń ułatwiających pracę, zakupu oprogramowania.

Nasze wątpliwości budzi jednak przyspieszenie procedury poprzez radykalne skrócenie czasu na negocjacje w zakresie warunków zwrotu kosztów przewidzianych do uwzględnienia w umowie (§ 5 ust. 3). Zmniejszenie tego terminu z 30 do 14 dni sprawi, że tak naprawdę czas na negocjacje wyniesie zaledwie 10 dni roboczych. Obawiamy się, że zaproponowany termin jest zdecydowanie zbyt krótki na rzetelne prowadzenie negocjacji. Nadmierny pośpiech w tej materii nie będzie dobrym doradcą ani dla administracji publicznej ani dla przedsiębiorców.

W związku z powyższym proponujemy pozostawienie obowiązującego obecnie terminu. Postulujemy przy tym opracowanie trybu postępowania w przypadku niedotrzymania terminu negocjacji.

Liczymy, że przedstawione uwagi pomogą w przygotowaniu ostatecznej wersji rozporządzenia, a doprecyzowanie zasad przedmiotowej refundacji przełoży się na zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.


Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Warszawa, dnia 29 grudnia 2008 r.