Jednolite składki

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 17 października 2008 r. skutkuje tym, że osoby prowadzące działalność gospodarczą będą opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w niezmiennej przez 12 miesięcy wysokości. Niestety nie zastosowano identycznego rozwiązania dla składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nakłada na osoby prowadzące działalność gospodarczą jednolite składki przez cały rok. Obecnie kwoty te zmieniają się co kwartał, wraz ze zmianą wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ustalanie raz na rok podstawy do składek na ubezpieczenie społeczne wpłynie pozytywnie na zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Nie udało się zastosować podobnego rozwiązania w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłaca się je kwartalnie. Dopiero 2 grudnia br. wpłynął do Sejmu projekt, który przewiduje, iż wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą będzie identyczna przez cały rok.

W związku z tym, że projekt ten pomimo nadanego mu trybu pilnego znajduje się nadal na etapie prac w sejmowej Komisji Zdrowia to nie wejdzie on w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Stąd w nowym roku osoby prowadzące działalność gospodarczą nie będą korzystały z przywileju płacenia przez cały rok składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w tej samej wysokości.

Idea obydwu projektów jest pożądana przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Niestety zbyt późno zajęto się kompleksowym uregulowaniem problemu, stąd jego pozytywne konsekwencje będą odczuwalne w pełni dopiero po uchwaleniu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1458).