Lewiatan o projekcie rozporządzenia w sprawie agencji zatrudnienia

Projekt rozporządzenia dotyczy określenia wzorów: wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, certyfikatu, zakresu składanych informacji o działalności agencji zatrudnienia i formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia. Zdaniem PKPP Lewiatan przedłożone zmiany powinny usprawnić proces dokonywania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Proponujemy rozważenie możliwości włączenia do projektu nowych rozwiązań oraz zmian, istotnych zarówno dla prywatnych służb zatrudnienia, jak i zdolności sprawozdawczych MPiPS oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Proponowane przez PKPP Lewiatan zmiany dotyczą Formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia (załącznik nr 3 do projektu). Projekt formularza uwzględniającego postulowane zmiany stanowi załącznik do poniższej opinii.

Wskaźnik FTE

PKPP Lewiatan postuluje rozszerzenie zakresu sprawozdań agencji zatrudnienia o tzw. wskaźnik FTE (full time equivalent) pozwalający przeliczyć liczbę zatrudnionych w ciągu danego okresu pracowników tymczasowych na liczbę pełnych etatów. Wskaźnikiem FTE posługują się w swoich analizach instytucje Unii Europejskiej oraz urzędy i organizacje branżowe krajów członkowskich.
Wielkość FTE jest wyliczana z podzielenia liczby godzin przepracowanych przez zatrudnionych przez liczbę godzin odpowiadających pełnemu etatowi (przykładowo: obecnie jeśli w danym zakładzie pracy zatrudnionych jest 50 osób w pełnym wymiarze czasu przepracowujących w miesiącu średnio 168 godzin, oraz 50 na pół etatu przepracowujących odpowiednio połowę tego wymiaru, to obecne statystyki wykażą 100 osób zatrudnionych w ciągu roku; według wskaźnika FTE będzie to wielkość zestandaryzowana - 75 osób).
Uzupełnienie zawartych w formularzu danych nominalnych (zliczających poszczególne osoby niezależnie od długości ich kontraktu i wymiaru pracy) o wskaźnik FTE pozwoliłoby na uzyskanie obiektywnych, zestandaryzowanych danych opisujących rynek agencji zatrudnienia i jednocześnie umożliwiłoby odnoszenie danych Polski do danych innych krajów UE, poprawiając zarazem możliwości sprawozdawcze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja zawodów pracowników

Postulatem PKPP Lewiatan jest ograniczenie listy opisywanych grup zawodów. Raport MPiPS z roku 2007 pokazuje, że agencje w swoich sprawozdaniach wykazały (łącznie dla 486 tys. osób) 262 grupy elementarne zawodów, przy czym tylko 40 z nich miało zakwalifikowane ponad 1000 osób, a zaledwie 14 ponad 5000 osób w skali całego kraju.
Obowiązek wprowadzania do sprawozdania listy zawodów z zastosowaniem klasyfikacji czterocyfrowej jest dla agencji zatrudnienia zadaniem czasochłonnym i w skali realizowanych zamówień trudnym do właściwego wykonania. W efekcie agencje zatrudnienia w sprawozdaniach często upraszczają przekazywane dane, co faktycznie ogranicza wartość statystyczną tak skompilowanej klasyfikacji.
Zdaniem PKPP Lewiatan uproszczenie klasyfikacji grup zawodów (dwucyfrowa klasyfikacja) znacznie ułatwiłoby obowiązek sprawozdawczy agencji, a zarazem nie wpłynęłoby na faktyczne obniżenie jakości otrzymywanych przez urzędy marszałkowskie statystyk.

Chcemy podkreślić, że obie proponowane zmiany rozporządzenia nie wpływają negatywnie na skutki finansowe dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a zarazem w istotny sposób przyczynią się do jakości otrzymywanych danych. Dodatkowo, w świetle członkowstwa Polski w strukturach Unii Europejskiej, zmiany te pozwolą na podjęcie miarodajnych badań porównawczych oraz poprawią rzetelność prac i raportów sprawozdawczych.


Warszawa, 18.12.2008 r.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan