Odpowiedź KE na kryzys

Komisja Europejska przyjęła pakiet inicjatyw w ramach działań antykryzysowych oraz wzmocnienia strategii lizbońskiej, zapoczątkowanej w 2000 roku, a zmierzającej do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego, liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz większej spójności społecznej.

Krajowe sprawozdania strategiczne państw członkowskich zostaną złożone na początku 2009 roku, co umożliwi włączenie do pakietu rozdziałów oceniających postępy państw członkowskich we wdrażaniu strategii. Działanie to ma na celu zapewnienie spójności pomiędzy priorytetami strategii lizbońskiej a planem pobudzenia gospodarki UE ogłoszonym jesienią tego roku, którego uzupełnieniem ma być proponowany pakiet. Składa się on z następujących elementów:

Przegląd Europejskiego Funduszu Globalizacyjnego
. Z funduszu ustanowionego w grudniu 2006 miało rocznie korzystać 40-50 tys. pracowników zwolnionych dlatego, że ich firmy przeniosły produkcję za granicę w poszukiwaniu tańszej siły roboczej. W związku z nikłym zainteresowaniem funduszem zasilanym z niewykorzystanych środków na inne działania UE, Komisja postanowiła ułatwić dostęp do środków i znaleźć dla funduszu nowe zastosowanie. Złagodzono między innymi podstawowy warunek: liczba zwolnionych pracowników w danym przedsiębiorstwie, na lokalnym rynku pracy albo w określonym sektorze, ma wynosić co najmniej 500, a nie jak dotychczas 1000 osób. Pomoc dla pracowników (na szkolenia, znalezienie nowej pracy, założenie własnej firmy) będzie mogła być udzielana nie maksymalnie przez rok, ale przez dwa lata. Finansowanie ze środków UE ma sięgnąć nie 50, a 75% całej udzielonej pomocy (resztę pokrywa zainteresowane państwo). Niekonieczne będzie udowodnienie, że zwolnienia są skutkiem "zmian w strukturze światowego handlu". Zamiast tego będzie można wykazać, że nastąpiły one na skutek kryzysu. Na ogłoszone przez KE propozycje zmian będzie się musiał zgodzić Parlament Europejski i kraje członkowskie. Jeśli to nastąpi, wejdą one w życie w ciągu 2009 roku.

Sprawozdanie „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”. Jest to pierwsza prognoza odnosząca się do potrzeby lepszego dostosowywania systemów kształcenia i szkolenia do nowych wymogów rynku pracy sięgająca 2020 roku. Zintegrowane wytyczne dotyczące rozszerzania i doskonalenia inwestycji w kapitał ludzki mają na celu wyznaczenie długoterminowych celów UE w dziedzinie zatrudnienia.

Polityka spójności. Sprawozdanie podkreśla wkład polityki spójności w europejski plan naprawy gospodarczej i wsparcie z jej strony na rzecz realnej gospodarki. W sprawozdaniu przedstawiono szczegółowo środki mające na celu przyspieszenie inwestycji na szczeblu krajowym i regionalnym poprzez uproszczenie dostępu do dotacji, ułatwienie wspierania osób dotkniętych kryzysem i zwiększenie dostępności źródeł finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Środki finansowe w wysokości 230 mld euro, tj. ponad 65% z całej kwoty 347 mld euro na lata 2007-2013, zostały przeznaczone na inwestycje w czterech priorytetowych obszarach unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – ludzie (zatrudnienie), przedsiębiorstwa, infrastruktura i energia, badania i innowacje. Skupienie się na tych priorytetowych dziedzinach ma podstawowe znaczenie, ponieważ przyczyni się do szybszej naprawy gospodarki i poprawy konkurencyjności oraz pomoże Unii przystosować się do wymogów gospodarki niskoemisyjnej.

Edukacja i szkolenia
. Sprawozdanie wyznacza zarówno krótkoterminowe priorytety współpracy w zakresie edukacji i szkoleń na lata 2009-2010, jak i długoterminowe wyzwania strategiczne. Komisja wzywa do podjęcia szczególnych starań w obszarze podnoszenia poziomu umiejętności, jednolitych strategii uczenia się przez całe życie, oraz propagowania partnerstw między uniwersytetami a środowiskiem biznesu. Istotne jest również zagwarantowanie, by wszystkie sektory kształcenia i szkolenia odgrywały w pełni swoją rolę w propagowaniu kreatywności i innowacji.

Globalny wymiar strategii lizbońskiej. Komisja Europejska podkreśla w swoim sprawozdaniu nieustające zaangażowanie na rzecz otwarcia rynków europejskich i pogłębiania współpracy z kluczowymi krajami trzecimi i regionami. Komunikat identyfikuje główne bariery pozataryfowe, które napotykają europejscy eksporterzy oraz przedstawia propozycje ich eliminowania.
Proponowane instrumenty rozwiązania kwestii przepisów i procedur w nieuzasadnionym stopniu ograniczających wymianę handlową, to między innymi umowy o wzajemnym uznawaniu, międzynarodowa standaryzacja i dialog z władzami ustawodaw¬czymi, a także pomoc techniczna udzielana krajom trzecim. Komisja zaznacza, że sukces Unii Europejskiej w tej dziedzinie będzie zależał od stopnia zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron.

Modernizacja europejskiego jednolitego rynku. Raport na temat postępów w zakresie modernizacji jednolitego rynku zawiera informacje o podjętych działaniach będących w zgodzie z planem pobudzenia gospodarki UE. Do priorytetów w roku 2008 należało przede wszystkim wspieranie przedsiębiorców i konsumentów w egzekwowaniu ich praw umownych i w dochodzeniu roszczeń w sprawach transgranicznych, informowanie konsumentów i małych przedsiębiorstw o ich prawach na jednolitym rynku, oraz zapewnienie bezpiecznych produktów finansowych. Raport zapowiada też ciągłe dążenie Komisji do uproszczenia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla MŚP oraz zmianę przepisów na bardziej sprzyjające terminowym płatnościom w transakcjach handlowych
W 2009 roku Komisja zaprezentuje zalecenia dla państw członkowskich w ramach wspólnego zarządzania jednolitym rynkiem. W celu ustalenia, w jaki sposób najlepiej wesprzeć państwa członkowskie we wdrażaniu i egzekwowaniu polityki UE, Komisja ma współpracować z krajowymi urzędnikami wyższej rangi poprzez „ośrodki jednolitego rynku” na szczeblu krajowym.

Sprawozdanie na temat wdrożenia Strategii Lizbońskiej i priorytetów na przyszłość będzie wkrótce dostępne na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm