Indeks biznesu PKPP Lewiatan - grudzień 2007

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan pozostał na poziomie z poprzedniego miesiąca w notowaniu rocznym i poprawił o jeden punkt notowania kwartalne. Tempo wzrostu PKB w ostatnim kwartale było zbliżone do poprzednich notowań, a dla całego roku można je szacować na ok. 6,6 proc. Niestety wstępnie policzony indeks roczny dla 2008 roku wykazuje spadek, o prawie 10 pkt., co przekłada się na niższą prognozę dynamiki PKB w roku bieżącym.

Indeks kwartalny, półroczny i roczny
Roczny Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w grudniu nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca, pozostając na poziomie 75 punktów, a indeks kwartalny zyskał jeden punkt, podnosząc się do 77 punktów. Od połowy ub. roku obserwujemy wyjątkową stabilność zarówno indeksu rocznego jaki i kwartalnego, pierwszy waha się między 75 a 76 pkt., a drugi między 76 a 77 pkt.  Stabilne, wysokie i wyrównane notowania obu indeksów świadczą o względnie trwałej obserwowanej aktualnie dobrej koniunkturze w gospodarce, co pozwala sądzić, że tempo wzrostu PKB w ostatnim kwartale było zbliżone do dwóch poprzednich, a dla całego roku można je szacować na ok. 6,6 proc. Niestety wstępnie policzony indeks roczny dla 2008 roku wykazuje wyraźny spadek, o prawie 10 pkt. do poziomu 66 pkt., co przekłada się na niższą o ok. 1 proc. prognozę dynamiki PKB w roku bieżącym (5,5 proc). Listopadowe dane dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu oraz sprzedaży detalicznej, a także rosnący z miesiąca na miesiąc wolumen eksportu wskazują, że dobra koniunktura nie słabnie. Jak na razie gospodarka wydaje się stosunkowo odporna na zawirowania na międzynarodowych rynkach, dzięki silnej dynamice popytu krajowego. Szybko rośnie fundusz płac dzięki rekordowej dynamice wynagrodzeń i najwyższemu od lat wzrostowi zatrudnienia. Utrzymuje się boom kredytowy. Pogarszają się jednak fundamenty makroekonomiczne: rośnie inflacja i deficyt obrotów na rachunku bieżącym; chociaż deficyt budżetowy jest najniższy od 7 lat.


Indeksy szczegółowe
Przedstawiają wpływ poszczególnych czynników na oczekiwany poziom koniunktury. Dotyczą popytu globalnego, finansów, sytuacji makroekonomicznej i politycznej.

Indeks popytu globalnego (ocenia konsumpcję krajową, eksport, inwestycje krajowe i zagraniczne).

Indeksy popytu utrzymują najwyższe notowania: indeks kwartalny poprawił się o kolejny jeden punkt do 92 pkt., a indeks roczny stracił jeden punkt, zrównując się z kwartalnym. Nie tylko nie słabnie popyt krajowy, ale ostatnie dane o eksporcie okazują się lepsze od wcześniejszych przewidywań, mimo ciągłej aprecjacji złotego i pogarszającej się koniunktury za granicą. Indeksy popytu stale pozostają w pobliżu historycznych maksimów, dzięki silnemu wzrostowi płac i zatrudnienia, co wpływa na wzrost funduszu płac, a dalej na wydatki konsumpcyjne. Utrzymuje się wysoka dynamika kredytu, w tym zwłaszcza kredytu dla przedsiębiorstw, co oznacza rosnące wydatki inwestycyjne. Popyt ciągnie inwestycje, inwestycje zatrudnienie, a zatrudnienie popyt. Tak kręci się koło zamachowe gospodarki, utrzymujące dobrą koniunkturę. Proces ten może ulec przyhamowaniu, gdy wzrosną stopy procentowe i pogorszy się koniunktura na rynkach zagranicznych. Dlatego indeks popytu na ten rok jest wyraźnie niższy i wynosi 83 pkt.

Indeks finansów (ocenia rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw, zmiany realnej podaży kredytu oraz stopy procentowej).

Oba indeksy finansów, roczny i kwartalny, wykazują stosunkowo dużą stabilność utrzymując się na poziomie 58 punktów, lub z niewielkimi wahaniami w pobliżu tego notowania od wielu miesięcy. Prognoza indeksu finansów na rok bieżący jako jedyna z czynników właściwie nie uległa zmianie (57 pkt). Sektor przedsiębiorstw wykazuje już drugi rok niezmiennie rekordową rentowność oraz nadpłynność finansową. Ten ostatni wskaźnik uznawany jest za nadmiernie wysoki, ale może stanowić dogodny amortyzator w przypadku osłabienia koniunktury. Stąd nie powinna dziwić prognoza indeksu, sugerująca zachowanie stabilności finansowej sektora przedsiębiorstw w roku bieżącym, mimo przewidywanego ochłodzenia popytowego, czy wzrostu stóp procentowych i zaostrzenia warunków kredytowania.
Indeks makroekonomiczny (obejmuje inflację, deficyt finansów publicznych, stopę bezrobocia, oraz stopień konkurencyjności gospodarki).
Roczny indeks makroekonomiczny utrzymał dotychczasowe notowanie (82 pkt.), ale indeks kwartalny stracił kolejny punkt, spadając do 79 pkt.− najniższego notowania od półtora roku. Jeszcze bardziej spadło notowanie indeksu rocznego finansów na rok bieżący, do poziomu 58 pkt., najniższego od ponad dwóch lat. Oczekuje się pogorszenia dotąd stabilnych fundamentów makroekonomicznych gospodarki. Wprawdzie bezrobocie nadal maleje, a deficyt budżetowy jest najniższy od 7 lat, jednak inflacja przekroczyła już cel NBP i nosi trudny do kontrolowania charakter podażowy, oraz na skutek wyższej dynamiki popytu krajowego od PKB rośnie deficyt obrotów bieżących z zagranicą. Jeżeli w roku bieżącym nie udałoby się utrzymać deficytu budżetowego pod kontrolą, to może dojść do zagrożenia stabilności równowagi makroekonomicznej.

Indeks polityczny (ocenia wpływ czynników politycznych).

Kolejny rekord odnotował indeks oceny sytuacji politycznej, zwłaszcza kwartalny, osiągając 59 pkt. Jeszcze bardziej w górę poszło notowanie indeksu na rok bieżący, do poziomu 63 pkt. Można spekulować, czy lepsza polityka zrekompensuje pogorszenie w makroekonomii.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 3,5 % PKB rocznie.
EKSPERCI, których prognozy uwzględnia Indeks Biznesu PKPP: Tadeusz Chrościcki, Ryszard Kokoszczyński, Maciej Krzak, Małgorzata Krzysztoszek, Stanisław Kubielas, Mateusz Szczurek, Bohdan Wyżnikiewicz, Leszek Zienkowski.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 7 stycznia 2008 r.