Komentarz PKPP Lewiatan na temat propozycji wiceministra finansów

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan gorąco popiera wszystkie propozycje zaprezentowane przez wiceministra finansów Stanisława Gomułkę. Ich realizacja pomogłaby utrzymać wysoki wzrost gospodarczy w długim okresie i będzie sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości.

1. Najważniejsza propozycja - bo warunkująca realizację wszystkich pozostałych zamierzeń - to zwiększenie aktywności zawodowej osób w wieku ponad 50 lat. Ograniczenie możliwości korzystania z wcześniejszych emerytur połączone z pomocą państwa dla osób, które muszą podnieść i aktualizować kompetencje zawodowe pozwoli zmniejszyć wydatki na emerytury i jednocześnie zwiększyć wpływy ze składek i podatków dzięki zwiększeniu liczby osób pracujących. Spowoduje to zwiększenie podaży pracy, zrównoważenie finansów publicznych, obniżenie podatków, zwiększenie poziomu oszczędności oraz inwestycji i w efekcie przyczyni się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego.

2. Zmniejszeni zatrudnienia w sektorze rządowym i samorządowym o 10 procent w ciągu 4 lat uważamy za celowe i możliwe. Zatrudnienie mniejszej liczby pracowników, za to o wyższych kwalifikacjach i lepiej opłacanych pozwoli poprawić jakość usług publicznych.

3. Zmniejszenie udziału sztywnych wydatków w budżecie z obecnych około 70 procent do 50 procent jest niezbędne aby rząd mógł lepiej dostosowywać poziom i rodzaj wydatków do fazy cyklu koniunktury gospodarczej.

4. Znaczne zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych jest jak najbardziej uzasadnione: pozwoli obniżyć potrzeby pożyczkowe państwa i koszty obsługi długu publicznego oraz spełnić warunki wejścia do strefy euro. Dzięki wejściu do strefy euro pozbędziemy się ryzyka kursu walutowego, poprawimy sytuację eksporterów, staniemy się krajem atrakcyjniejszym do inwestowania, ułatwimy dostęp do kapitału zgromadzonego w innych państwach.

5. Obniżenie stawek podatków dochodowych:

• Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) z obecnych 19 do 15 procent jest w warunkach polskich szczególnie uzasadnione. Podatek dochodowy zmniejsza zyski przedsiębiorstw, a nasze firmy finansują inwestycje i rozwój głównie z wypracowanego zysku, a tylko w niewielkim stopniu korzystają z kredytu.
• Utrzymanie przyjętej przez poprzedni Sejm obniżki stawek podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z obecnych 19, 30 i 40 procent do 18 i 32 procent w 2009 roku oznacza zmniejszenie opodatkowania dochodów osobistych. W efekcie zwiększy się poziom oszczędności krajowych i - co za tym idzie - możliwości finansowania inwestycji.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Warszawa, 7 stycznia 2008 r.