Nowa szansa dla pracy tymczasowej - nowelizacja podpisana!

17 grudnia 2009 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, która ma szanse znieść główne bariery rozwoju pracy tymczasowej w Polsce.

Główne bariery w rozwoju pracy tymczasowej w Polsce, to:

• ograniczenie maksymalnego okresu współpracy pracownika tymczasowego z pracodawcą użytkownikiem do 12 miesięcy w okresie 36 miesięcy,
• zakaz zatrudniania pracowników tymczasowych w zakładach, które w okresie poprzednich 6 miesięcy przeprowadziły zwolnienia grupowe (bez względu na charakter stanowisk tych pracowników i odmienną lokalizację oddziału firmy),
• nadmierne, często wręcz niewykonalne obowiązki biurokratyczne agencji w zakresie wydawania świadectw pracy.

Dzięki nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych firmy będą mogły w większym stopniu korzystać z pracy tymczasowej; elastyczniej gospodarować zatrudnieniem i w ten sposób reagować na zapotrzebowanie, jakie pojawia się na rynku. mówi Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.

Prezydencki podpis kończy prace zainicjowane w Nadzwyczajnej Komisji Przyjazne Państwo w lipcu 2008 roku. Zmiany wprowadzane przez nowelizację, popierane przez Związku Agencji Pracy Tymczasowej oraz PKPP Lewiatan, utrzymane są w duchu uznania Komisji Europejskiej dla pozytywnej działalności agencji wyrażonego w dyrektywie w sprawie pracy tymczasowej. Dokument ten nakładaj na kraje członkowskie obowiązek przeglądu ograniczeń branży agencji pracy tymczasowej i odchodzenie od tych barier, które nie znajdują zasadnego usprawiedliwienia.

Usunięcie normy ograniczającej możliwość współpracy agencji z pracodawcą, który przeprowadził zwolnienia grupowe ma szczególne znaczenie w okresie wychodzenia z kryzysu. Wielu przedsiębiorców planowało bowiem możliwość bezpiecznego powrotu do produkcji, dzięki wykorzystaniu pracowników tymczasowych – w aktualnym stanie prawnym nie mogą z takiej usługi skorzystać przez okres pół roku. Często to „być albo nie być” danej firmy. Zmiana ta ma też na celu wsparcie przedsiębiorców restrukturyzujących zakłady pracy.

Z kolei wydłużenie maksymalnego okresu zatrudnienia pracownika tymczasowego u pracodawcy użytkownika do 18 miesięcy zabezpieczy poprawę zasad współpracy pracownika z agencją – pracownik nie będzie zmuszony do uciążliwej zmiany pracodawcy już po roku współpracy z użytkownikiem. Zmiana ta wpłynie również na możliwość lepszej współpracy agencji z przedsiębiorcami, którzy traktują korzystanie z pracy tymczasowej jako biznesową strategię rozwoju firmy.

Zmiany dotyczące zasad wystawiania świadectw pracy dadzą agencjom możliwość zbiorczego wystawiania świadectw pracy (po 12 miesiącach pracy) lub na żądanie pracownika tymczasowego. Obecnie agencja zobowiązana jest do wystawiania świadectw pracy dla każdej zakończonej umowy z pracownikiem tymczasowym. W realiach pracy tymczasowej, oznacza to bardzo często konieczność wystawiania dla jednego pracownika średnio kilkunastu dokumentów w okresie krótkiej współpracy. Ma to też niebagatelne znaczenie dla pracownika, który otrzyma jeden dokument w miejsce wcześniejszego pliku świadectw pracy.

Na planowanych zmianach skorzystają rynek, który zachwiany kryzysem, potrzebuje elastycznych narzędzi, trafiających w potrzeby pracodawców i pracowników. Praca tymczasowa przyczynia się do utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstw, tworzy bowiem warunki bezpiecznego prowadzenia działalności, nawet w niepewnej sytuacji ekonomicznej. Zabezpiecza również zatrudnienie pracowników. W wyniku obniżenia popytu część pracodawców była bowiem zmuszona zwalniać pracowników – dzięki pracy tymczasowej zwolnieni pracownicy mogą otrzymać pomoc w łagodniejszym przechodzeniu pomiędzy kolejnymi etapami ścieżki zawodowej. Agencje pozwalają im na dalsze uczestnictwo w rynku pracy i uniknięcie bezrobocia, praca tymczasowa umożliwia również nabywanie nowych doświadczeń zawodowych.

Mimo spowolnienia gospodarczego, które odbiło się dużym spadkiem w branży pracy tymczasowej, agencje pozostają aktywnymi pracodawcami i codziennie dają pracę nowym pracownikom, w istotny sposób łagodząc efekty rynkowe kryzysu. Co równie ważne, jak pokazują badania krajów UE, ok. 80% miejsc pracy tworzonych przez agencje nie powstałaby bezpośrednio u korzystających z pracowników tymczasowych pracodawców użytkowników. Analizy wiodących w pracy tymczasowej rynków, w których uwolniono potencjał agencji zatrudnienia, pokazują, że mają one mniej problemów z redukowaniem stopy bezrobocia niż kraje, gdzie regulacje są restrykcyjne. Badania wyników minionej dekady wykazały silny związek pomiędzy dobrą kondycją branży agencji zatrudnienia i wzrastającym trendem PKB. Dobrze prosperująca praca tymczasowa jest oznaką zdrowej, rozwijającej się gospodarki kraju.

Praca tymczasowa może odegrać niebagatelną rolę w okresie odbudowywania potencjału polskiej gospodarki w okresie kończącego się kryzysu. Wprowadzenie racjonalnych ram prawnych dla funkcjonowania agencji jest przede wszystkim odblokowaniem skutecznego narzędzia działań dla przedsiębiorców. – podkreśla Agnieszka Bulik, prezes Związku Agencji Pracy Tymczasowej.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
21 grudnia 2009 roku