Obligo giełdowe dla spółek energetycznych

Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne. Zapadły decyzje w kwestii „obliga giełdowego” tj. obowiązkowej sprzedaży wytworzonej energii na giełdzie towarowej.

Sejm postanowił, że:

 Przedsiębiorstwa energetyczne objęte ustawą o rozwiązaniu kontraktów długoterminowych (KDT) (Dz.U. Nr 130/ 2007 r. poz. 905 oraz z Dz. U Nr 58/2008 poz. 357) są zobowiązane do sprzedaży 100% energii na towarowej giełdzie energii, na platformach internetowych lub w drodze przetargu.

 Pozostali wytwórcy zostali zobowiązani do sprzedaży 15% wytworzonej energii na towarowej giełdzie energii, na platformach internetowych lub w drodze przetargu.

Obowiązek giełdowy nie dotyczy energii ze źródeł odnawialnych oraz z kogeneracji.

Przetargi będą podlegać kontroli Prezesa URE, który może przetarg unieważnić jeśli przebiegał niezgodnie z przepisami. Minister Gospodarki otrzymał delegację do wydania rozporządzenia określającego warunki prowadzenia przetargów oraz tryb sprzedaży energii na platformach internetowych (ust. 9 Ustawy).
Platformy internetowe to dziś najbardziej dynamicznie rozwijający się segment obrotu energią, który przyczynia się do płynności i przejrzystości rynku energii. Mamy nadzieję, że planowane regulacje nie zablokują skutecznie ich rozwoju.

Ustawa zostanie teraz skierowana do Senatu.

Jednocześnie przypominamy, że już w 2008 roku Lewiatan wnioskował do Rządu o wydanie przez Ministra Skarbu zalecenia dla skonsolidowanych grup energetycznych do sprzedaży przez producentów określonego wolumenu energii (np. 30%) za pośrednictwem giełdy. Takie rozwiązanie mogło być wprowadzone szybko i nie wymagało zmian legislacyjnych.