projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk 2473

15 grudnia br. odbyło się w Sejmie połączone posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Kultury i Środków Przekazu w sprawie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk 2473).

Projekt, przygotowany przez posłów PiS, zakłada:
1/ nałożenie, na podmiot wprowadzający do obrotu napój alkoholowy, obowiązku umieszczenia na opakowaniu napoju alkoholowego przeznaczonego do sprzedaży deta¬licznej napisów informujące o szkodliwości picia alkoholu, w szczególności przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, osoby niepełnoletnie, albo o nie¬bezpieczeństwie związanym z prowadzeniem pojaz¬dów mechanicznych po spożyciu alkoholu (szczegółowy zakres informacji umieszczanej na opakowaniu określać ma rozporządzenie Ministra Zdrowia).
2/ wprowadzenie dopuszczalności emisji reklam i promocji piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze wyłącznie w godzinach między 23.00 a 6.00, co oznacza skrócenie tego czasu, który dziś na mocy ustawy obejmuje godziny od 20.00 do 6.00.

Posłowie przyjęli sprawozdanie, w którym zarekomendowali Sejmowi odrzucenie projektu. Stanowisko Komisji jest zgodne z apelem Lewiatana, który krytykował projekt za nakładanie na przedsiębiorców kolejnych obowiązków zwiększających koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Ostateczną decyzję w sprawie projektu nowelizacji podejmie Sejm w głosowaniu plenarnym.