Rada Dyrektorów Personalnych PKPP Lewiatan

11 grudnia 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady Dyrektorów Personalnych PKPP Lewiatan. Rada zapoznała się z wynikami badań nad stosunkami pracy i dialogiem społecznym na poziomie zakładu pracy zaprezentowanych przez Przewodniczącego dr Jacka Męcinę. Odbyła się dyskusja nad projektem wprowadzenia do rozwiązań prawnych koncepcji wynagrodzeń odroczonych, łączących formułę opcji na akcje z elementami partycypacji pracowniczej.

Druga część Rady poświęcona została tradycyjnie omówieniu bieżących prac legislacyjnych, aktywności PKPP Lewiatan i opinii naszych firm o projektowanych zmianach. Za sukces uznano dobiegające końca prace nad nowelizacją ustawy o pracownikach tymczasowych, która pozwoli na uelastycznienie przepisów o stosowaniu pracy tymczasowej oraz odbiurokratyzuje nieracjonalne zapisy związane z dokumentacją pracowniczą.

Wiele miejsca poświęcono niebezpiecznym zapisom projektu nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Projekt nowelizacji jest reakcją na Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował treść rozporządzenia w sprawie podnoszenia kwalifikacji i odpowiednich rozstrzygnięć na poziomie ustawowym. Obecnie funkcjonują dwa projekty nowelizacji Kodeksu Pracy, pierwszy przygotowany przez resort pracy i kolejny opracowany przez Senat RP. Pierwszy projekt spotkał się z krytyką strony pracodawców na posiedzeniu Zespołu Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Pracy Trójstronnej Komisji, drugi jest obecnie procedowany w Parlamencie i na nim skupiła się uwaga Rady. Wiele zastrzeżeń budzą konkretne propozycje rozwiązań nakładające na obie strony stosunku pracy wprost określone prawa i obowiązki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Rygoryzm tych postanowień może jednak zniechęcać pracodawców i pracowników do rozwoju kształcenia ustawicznego. Polscy pracodawcy od wielu lat podnoszą duże nakłady na szkolenia swoich pracowników, co wpływa nie tylko na jakość pracy i wzrost wydajności, ale poprawia pozycję pracownika na rynku pracy. Rada Dyrektorów Personalnych PKPP Lewiatan podkreślając znaczenie procesu podnoszenia kwalifikacji z perspektywy firm i rynku pracy sprzeciwia się tworzeniu zapisów, które zahamować mogą ten pozytywny trend. W szczególności pracodawcy, obciążani nowymi, wieloma obowiązkami, nie będą mieć motywacji do dbania o rozwój zawodowy swoich pracowników. Rada poparła uwagi do projektu i propozycje zmian przygotowane przez PKPP Lewiatan.

Opr. J. Męcina
Przewodniczący Rady Dyrektorów Personalnych PKPP Lewiatan