Spotkanie Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE w Sztokholmie

Drugie w 2009 roku spotkanie Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE odbyło się w Sztokholmie w dniach 3 i 4 grudnia 2009 r. PKPP Lewiatan reprezentowała na spotkaniu prezydentów prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz. Program tegorocznej Rady obejmował wiele spotkań z rządem Szwecji, królem Karolem Gustawem i jego rodziną oraz Mario Montim, byłym komisarzem, któremu Komisja Europejska powierzyła opracowanie raportu na temat przyszłości Wspólnego Rynku w Unii Europejskiej.

Z uwagi na kalendarz premiera Szwecji Fredrika Reinfeldta zaplanowane spotkanie z nim odbyło się 3 grudnia. Premier był gościem honorowym na obiedzie zorganizowanym przez szwedzka federację pracodawców SN. W swoim przemówieniu premier Szwecji ocenił dotychczasowe prace Rady UE pod przewodnictwem Szwecji. Odniósł się w obszerny sposób do reformy instytucjonalnej, której poddana jest Unia w wyniku ratyfikacji i wejścia w życia traktatu z Lizbony. Wyczerpująco wyjaśnił wyzwanie jakim jest konferencja klimatyczna w Kopenhadze oraz zadania jakie stoją przed unijną delegacją. Ze zrozumieniem odniósł się do różnych stanowisk państw członkowskich Unii Europejskiej i, co za tym idzie, trudności w kontynuowaniu ambitnych celów, jakie Rada Europejska zapowiedziała w grudniu 2008 r.
Odpowiedział na szereg pytań dotyczących handlu międzynarodowego, stosunków transatlantyckich, nowej perspektywy finansowej i polityki innowacyjności.

Posiedzenie Rady Prezydentów odbyło się 4 grudnia. Prezydenci wysłuchali sprawozdania z działań BUSINESSEUROPE w ostatnim półroczu, a następnie zajęli się kwestiami dotyczącymi kryzysu gospodarczego, priorytetami europejskiego biznesu na nowa kadencję Komisji Europejskiej oraz europejską polityką wobec zmian klimatycznych. W kolejnych punktach porządku dnia uczestnicy przyjęli budżet BUSINESSEUROPE na 2010 rok, omówili przesłanie do Rady Europejskiej na jej posiedzenie w dniach 10-11.12.2009, zatwierdzili nowy skład Executive Bureau oraz zatwierdzili pełne członkostwo bułgarskiej federacji BIA w BUSINESSEUROPE. Ostatnią częścią spotkania była dyskusja z Mario Montim na temat przyszłego kształtu Wspólnego Rynku.

Prezydent Thumann w swoim sprawozdaniu wskazał na najważniejsze jego zdaniem wydarzenia w UE, jak i w BUSINESSEUROPE w mijającym półroczu. Podkreślił znaczenie jego wizyt jako prezydenta BUSINESSEUROPE w federacjach członkowskich, potwierdził, że będzie je kontynuował. Pożegnał odchodzących prezydentów portugalskiej federacji CIP oraz szwedzkiej SN, przywitał nowych – wiceprezydenta litewskiej federacji, prezydenta islandzkiej federacji SA oraz nową prezydent brytyjskiej federacji CBI.
Podkreślił znaczenie stosunków transatlantyckich dla biznesu, zaznaczył, że swoje prace rozpoczął EU-US Energy Council, z którym wiąże duże nadzieje w kontekście debaty nad zobowiązaniami klimatycznymi.
Wskazał na wagę wejścia w życie traktatu lizbońskiego, tworzenia nowej Komisji Europejskiej oraz wyznaczonych dwóch nowych przedstawicieli Unii – przewodniczącego Rady oraz wysokiego przedstawiciela ds. stosunków zewnętrznych. W tym kontekście podkreśli znaczenie dokumentu BUSINESSEUROPE Agenda 2010-2014 – Go for growth!
Z ważnych osiągnięć BUSINESSEUROPE wymienił prace na dyrektywa o czasie pracy, pozwami zbiorowymi, porozumieniem o wolnym handlu z Koreą. Zaznaczył, że jeszcze przed końce roku spotka się w Strasburgu z przewodniczącym PE Jerzym Buzkiem oraz wieloma eurodeputowanymi.

W części poświęconej sytuacji gospodarczej położono nacisk na rozwiązania dotyczące rynków pracy, dostępu do kredytów oraz postępu reform strukturalnych w krajach członkowskich. Niemiecka federacja BDA wskazała na znaczenie rozwiązań krótkoterminowych na rynku pracy, które zapewniają wysoki poziom zatrudnienia. Elastyczność takich rozwiązań pozwoliła na utrzymanie tego poziomu, jednak sytuacja jest bardzo delikatna. Dostępność finansowania jest wciąż bardzo ograniczona. Działania naprawcze muszą być kontynuowane. BDI dodała, że konieczna jest presja na systemy finansowe, aby program naprawczy mógł działać.
Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan zauważyła, że w Polsce sytuacja jest całkowicie odmienna niż w pozostałych państwach członkowskich. To co zaważyło na odporności na kryzys światowy to tylko częściowa zależność gospodarki od eksportu, wielkość kraju, wsparcie finansowe z unijnych funduszy oraz duch przedsiębiorczości. Polski pakiet antykryzysowy zapewnił elastyczność miejsc pracy w Polsce. Oczywiście zagrożenia istnieją, i jest to rosnący deficyt budżetowy. Zauważyła, że do organizacji biznesowych należy obserwowanie działań rządów, tak aby utrzymać konkurencyjność państw i całej Unii.
Confindustria zaznaczyła, że we Włoszech partnerzy społeczni wspólnie działają na rzecz naprawy gospodarczej postulując ograniczenie wydatków budżetowych. Na Litwie dwucyfrowy spadek PKB wynika z uzależnienia od eksportu, także Finlandia odczuwa spadek wymiany handlowej, w Holandii spadek bezrobocia jest niższy niż się spodziewano, lecz utrudniona dostępność kredytów opóźnia proces naprawczy. W Wielkiej Brytanii natomiast na uwagę zasługuje ogromny wzrost bezrobocia wśród młodzieży, co wiąże się z niedopasowaniem systemu szkolnictwa do potrzeb rynku pracy.

W wprowadzeniu do dyskusji na temat priorytetów BUSINESSEUROPE na nową kadencję Komisji Europejskiej, Philippe de Buck, dyrektor generalny BUSINESSEUROPE przypomniał raz jeszcze zmiany instytucjonalne, które dokonały się w ostatnim czasie, zmiany jakie niesie za sobą wejście w życie traktatu z Lizbony oraz proponowany skład nowej Komisji Europejskiej. Dokument opracowany przez BUSINESSEUROPE został przyjęty bardzo pozytywnie przez prezydentów. Jedynymi uwagami jakie padły to potrzeba wyraźniejszego wskazania postulatów w obszarze walki ze zmianami klimatycznymi oraz polityki energetycznej.

Henryka Bochniarz zaproponowała wspólna refleksję i dyskusję na temat sposobu promowania tego dokumentu na poziomie krajowym.

Dyskusja w punkcie dotyczącym zmian klimatycznych skupiła się przede wszystkim na omówieniu perspektywy międzynarodowego porozumienia w czasie konferencji COP-15 w Kopenhadze. Federacje członkowskie BUSINESSEUROPE zgodnie uważają, że Unia Europejska nie powinna zobowiązywać do zbyt wygórowanych celów jeśli propozycje ze strony partnerów międzynarodowych (USA, Chiny, Indie, Japonia) nie będą odpowiednio ambitne. Obawa o ograniczenie konkurencyjności europejskich gospodarek w obliczu światowego kryzysu gospodarczego sprawia, że europejski przemysł nie chce ponosić kosztów ograniczania emisji CO2. BUSINESSEUROPE stanowczo sprzeciwia się podnoszeniu celu ograniczenia emisji CO2 do -30% jeżeli nie zostanie zapewnione porozumienie równomiernie wiążące kraje rozwinięte, kraje rozwijające się nie określą swoich planu redukcji do roku 2020, tak aby zapewnić równy poziom zobowiązań na poziomie globalnym.

W ostatniej części spotkania odbyła się dyskusja z Mario Montim, powołanym przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso do opracowania raportu na temat rozwoju i przyszłości wspólnego rynku w Unii Europejskiej. W swoim wystąpieniu Mario Monti podkreślił, że kluczem do wzmocnienia wspólnego rynku jest jego wdrażanie i skuteczne egzekwowanie. Według niego wspólny rynek musi być wiarygodny i dobrze działać. Liczy na wsparcie ze strony przedstawicieli biznesu, bo to właśnie przedsiębiorcy są największymi beneficjentami wspólnego rynku. Zauważył, że wciąż w Unii utrzymują się bariery w przepływie siły roboczej. W swoim opracowaniu wskaże na potrzebę koordynacji działań w zakresie modeli społecznych, polityki przemysłowej, zbliżenia polityk fiskalnych. To oczywiście będą tylko jego propozycje, dokument nie będzie miał w żadnej mierze charakteru wiążącego. Raport ma być przedstawiony Komisji Europejskiej w kwietniu 2010 r.