Dzień wolny od pracy w Święto Trzech Króli?

PKPP Lewiatan jest przeciwna wprowadzaniu jeszcze jednego święta. Naszym zdaniem nie stać polskiej gospodarki na zwiększanie wymiaru czasu wolnego – firmy poniosą zbyt duże straty, staniemy się mniej konkurencyjni i atrakcyjni inwestycyjnie oraz spadnie zatrudnienie.

Media donoszą, iż wraca pomysł wprowadzenia Święta Trzech Króli (6 stycznia) jako dnia wolnego od pracy.
W Polsce do 1960 r. Dzień Trzech Króli był obchodzony jako święto i dzień wolny od pracy; ustawą z dnia 16 listopada 1960 r. święto to zostało zlikwidowane.

PKPP Lewiatan jest przeciwna wprowadzaniu jeszcze jednego święta. Naszym zdaniem nie stać polskiej gospodarki na zwiększanie wymiaru czasu wolnego – firmy poniosą zbyt duże straty, staniemy się mniej konkurencyjni i atrakcyjni inwestycyjnie oraz spadnie zatrudnienie.

Polska jest jednym z najbiedniejszych członków Unii Europejskiej i chcąc zmniejszyć dystans do krajów lepiej rozwiniętych nie możemy pozwolić sobie na wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od pracy. Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego i trudna sytuacja ekonomiczna w wielu branżach są powodami, które uzasadniają niemożność wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy i generowania kosztów dla pracodawców. W rezultacie zwiększenie obciążeń finansowych będzie przekładać się na redukcję zatrudnienia i wzrost skali zwolnień grupowych pracowników.
Nie zgadzamy się z argumentacją, że ustanowienie nowych dni wolnych od pracy zwiększa wydajność pracowników. Proces pracy jest niezależny od układu dni pracy i dni wolnych, lecz wiąże się z osiągnięciami techniki i poziomem organizacji w firmie.

Wprowadzenie kolejnego dnia świątecznego obniży roczne przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o 5,75 mld złotych. Zwracamy uwagę, iż koszty powyższe dotyczą tylko podmiotów, które zatrudniają więcej niż 9 pracowników. Dla przykładu w sektorze handlu, każdy dodatkowy dzień, szczególnie weekendowy, to mniejszy przychód o ok. 1,5 mld złotych.

Nie zgadzamy się także z argumentacją, że wprowadzenie nowego dnia wolnego od pracy nie przyniesie konsekwencji budżetowych. Każde ograniczenie działalności gospodarczej zmniejszy przychody budżetowe – utrata jednego dnia pracy może skutkować brakiem 1,07 mld zł przychodów Budżetu Państwa.

Należy podkreślić, że w zdecydowanej większości krajów europejskich (19 z 27) Dzień Trzech Króli nie jest wolny od pracy (Załącznik nr 1).

Państwo 6 stycznia – Dzień Trzech Króli jako wolny od pracy
Austria       Tak
Belgia        Nie
Bułgaria     Nie
Cypr          Tak
Czechy      Nie
Dania        Nie
Estonia      Nie
Finlandia   Tak
Francja      Nie
Grecja       Tak
Hiszpania  Tak
Holandia   Nie
Irlandia     Nie
Litwa         Nie
Luksemburg Nie
Łotwa        Nie
Malta         Nie
Niemcy       Nie (w13 landach), Tak (w 3 landach)
Polska       Nie
Portugalia  Nie
Rumunia    Nie
Słowacja     Tak
Słowenia     Nie
Szwecja      Tak
Węgry        Nie
Włochy       Tak
Wielka Brytania Nie
Należy podkreślić, że Polska zalicza się do krajów o największej liczbie dni świątecznych w roku (Załącznik nr 2).

Lp.

Państwo

Liczba dni świątecznych w roku

1

Węgry

6

2

Łotwa

9

3

Litwa

9

4

Estonia

8

5

Słowenia

10

6

Polska

12

7

Rumunia

7

8

Bułgaria

10

9

Grecja

10

10

Irlandia

9

11

Malta

12

12

Belgia

8

13

Słowacja

12

14

Hiszpania

11

15

Austria

10

16

Cypr

11

17

Luksemburg

10

18

Czechy

8

19

Portugalia

12

20

Norwegia

8

21

Wielka Brytania

8

22

Szwecja

9

23

Finlandia

10

24

Włochy

10

25

Holandia

8

26

Niemcy

9

27

Dania

9

28

Francja

11

29

Wszystkie kraje

9,5

30

Cała Unia Europejska

9,6

31

EU 15 i Norwegia

9,5

32

Nowe kraje członkowskie (2004)

9,6Źródło: The European Industrial Relations Observatory

Należy też pamiętać, że każdy pracodawca może indywidualnie ustanowić w firmie dzień wolny w Święto Trzech Króli bądź ograniczyć czas pracy w tym dniu, aby umożliwić pracownikom udział w Mszy Świętej. Ponadto warto podkreślić, że obowiązuje rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Zgodnie z tym rozporządzeniem pracownik należący do kościoła lub innego związku wyznaniowego, którego święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, prośbę o udzielenie zwolnienia od pracy powinien zgłosić pracodawcy co najmniej 7 dni przed dniem zwolnienia. Pracodawca zawiadamia pracownika o warunkach odpracowania zwolnienia nie później niż 3 dni przed dniem zwolnienia.

W kontekście przedstawionej argumentacji uważamy, iż nieuzasadnionym jest ograniczanie liczby dni, w których pracownicy mogą wykonywać powierzone im obowiązki.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

25 listopada 2009 roku