Propozycje Lewiatana do rządowego projektu zmian w Kodeksie Pracy

19.11.2009 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, podczas którego obradowano nad projektem ustawy nowelizującej kodeks pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. Pracodawcy wystąpili z inicjatywą potraktowania rządowego projektu ustawy jako propozycji wyjściowej, podlegającej negocjacjom w toku prac Zespołu.

Zespół zgodził się przyjąć wniosek pracodawców i postanowił, że uwagi dotyczące rządowego projektu zmiany Kodeksu pracy należy składać do przyszłego tygodnia; będą one przedmiotem konsultacji i negocjacji na następnym posiedzeniu Zespołu problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczego.


PKPP LEWIATAN uważa, że rządowy projekt zmian Kodeksu pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników jest zbyt daleko idący i może skutkować zahamowaniem aktywności pracodawców w podejmowaniu inicjatyw na rzecz szkolenia pracowników. W związku z powyższym PKPP LEWIATAN proponuje m.in:

1. utrzymanie zasady autonomii woli stron w ustalaniu zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych, gdy z inicjatywą występuje pracownik.

2. możliwość udzielania czasu wolnego odpowiadającego ściśle czasowi podnoszenia kwalifikacji w dłuższym okresie (np. rocznym).

3. wprowadzenie alternatywnej formy rekompensowania czasu przeznaczonego na podnoszenie kwalifikacji zawodowych – np. przez umożliwienie wypłaty świadczenia pieniężnego za każdą godzinę szkolenia w wysokości ustalonej na szczególnych zasadach, innych niż ogólne.

4. ograniczenie zakresu kosztów, jakie musi pokryć pracodawca w części dotyczącej zakupu materiałów dydaktycznych lub pomocniczych.

5. zmniejszenie obowiązków biurokratycznych po stronie pracodawcy związanych z zawarciem umowy szkoleniowej w przypadku szkoleń trwających stosunkowo krótko lub cyklicznie (np. kilka godzin w ciągu jednego dnia).

Zgodnie z informacją strony rządowej, w razie nieuzgodnienia wspólnego projektu dotyczącego przedmiotowej kwestii, najprawdopodobniej zostanie przyjęty projekt senacki.