Rada Podatkowa PKPP Lewiatan za utrzymaniem zwolnienia z VAT usług medycznych

Wprowadzenie od 1 stycznia 2011 roku opodatkowania usług medycznych według maksymalnej stawki będzie miało negatywne skutki, zważywszy że dotychczas były one zwolnione z VAT. Zakłady opieki zdrowotnej nie zdają sobie jeszcze sprawy, że zdrożeją usługi świadczone im przez podwykonawców, ponieważ nie będą już więcej objęte zwolnieniem podatkowym. Dlatego należy utrzymać zwolnienie usług medycznych z VAT- uważa Rada Podatkowa PKPP Lewiatan.

Zmiana przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uchwalona 29 października 2010 r., wprowadzając do art. 43 ust. 1 pkt 18 ograniczyła zakres zwolnienia z podatku VAT usług medycznych i usług ściśle z nimi związanych, m.in. wprowadzając dodatkowy warunek podmiotowy do zachowania zwolnienia - posiadanie statusu zakładu opieki zdrowotnej przez wykonawcę usług.

Publiczna służba zdrowia w dużym zakresie korzysta z usług różnego rodzaju podwykonawców, w tym również takich, którzy nie są zakładami opieki zdrowotnej. PKPP Lewiatan ocenia wartość tego rynku na 200 mln zł rocznie. Outsourcing usług, takich jak opieka salowa, wewnętrzny transport chorych, prace higieniczne przy chorych itp., świadczony jest przez dziesiątki przedsiębiorstw nie będących zakładami opieki zdrowotnej i zatrudniających łącznie około 8000 osób, przede wszystkim na stanowiskach nie wymagających wysokich kwalifikacji. Teraz kontynuacja takiej działalności staje się problematyczna.

Umowy pomiędzy samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej a ich kontrahentami podlegają regulacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Spowoduje to dodatkowe utrudnienia w zastosowaniu nowych stawek we współpracy pomiędzy zakładami a wykonawcami. Wprowadzenie zmiany opodatkowania w trakcie realizacji kontraktu doprowadzi do konfliktów pomiędzy broniącymi się przed dodatkowymi kosztami zakładami a wykonawcami - zobowiązanymi do zgodnego z prawem wystawiania faktur.
Z powyższych przyczyn Rada Podatkowa PKPP Lewiatan uważa, że należy utrzymać dotychczasowe zwolnienie usług medycznych z podatku od towarów i usług bez względu czy świadczone jest przez zakłady opieki zdrowotnej, czy inne podmioty.

Takie rozwiązanie jest dopuszczalne na gruncie prawa europejskiego, to znaczy jest możliwe obejmowanie zwolnieniem także podmiotów innych niż podmioty prawa publicznego [art. 132 ust. 1 lit. b/ dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, określający zwolnienia związane z opieką medyczną]. W art. 133 punkt d/ dyrektywy Rady 2006/112/WE przewiduje się możliwość uzależnienia przyznania podmiotom innym niż podmioty prawa publicznego zwolnienia podatkowego, o ile spełniony jest warunek, że zwolnienia nie mogą powodować zakłóceń konkurencji na niekorzyść przedsiębiorstw komercyjnych podlegających VAT. Należy zauważyć, że w omawianej sytuacji mamy właśnie do czynienia z takim przypadkiem, tj. utrzymanie zwolnienia, tak jak w dotychczasowym stanie prawnym, nie spowoduje zakłóceń konkurencji.

Rada Podatkowa PKPP Lewiatan proponuje zatem nadanie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług następującego brzmienia:
„Usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane."
Proponowana zmiana brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT winna wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Rada Podatkowa PKPP Lewiatan