Zmiany VAT od 2011 roku: przewodnik dla przedsiębiorców

1 stycznia 2011 wejdą w życie ustawy dotyczące podatku od towarów i usług. Podpowiadamy przedsiębiorcom, gdzie znaleźć szczegółowe informacje związane ze zmianą VAT.

1. Zmiany w zakresie stosowania PKWiU - ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 226, poz. 1476).
Celem nowelizacji było uwzględnienie w przepisach ustawy o VAT oraz załącznikach do tej ustawy nomenklatury oraz symboli statystycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm., a stosowanej w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości od dnia 1 stycznia 2009 r. Zmiana ma pozwolić podatnikom podatku VAT na prowadzenie jednolitych zasad ewidencji zarówno dla potrzeb podatku od towarów i usług, jak i w dokumentacji statystycznej.

Nowela z dnia 29 października 2010 r. ponadto likwiduje załącznik nr 4 do ustawy o VAT, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku i przeniesienie uregulowań dotyczących tej tematyki wprost do treści ustawy o VAT. Przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zwolnienia przedmiotowe zostały przeniesione do art. 43 ustawy o VAT.

Według ustawy jako zasadę wprowadzono odejście od identyfikowania towarów i usług za pomocą klasyfikacji statystycznych, wprowadzając zasadę, że przy identyfikacji towarów oraz określaniu zakresu świadczonych usług będą stosowane klasyfikacje statystyczne, jeżeli przepisy o podatku od towarów i usług w tym zakresie będą powoływać symbole statystyczne (wprowadzony do ustawy o VAT art. 5a)

Poszczególne zmiany wprowadzone nowelizacją do ustawy o VAT (przykłady):
• Usługi w zakresie opieki medycznej - art. 43 ust. pkt 18-20 ustawy o VAT, dotychczas wymienione w załączniku nr 4,
• Usługi w zakresie edukacji - art. 43 ust. 1 pkt 26-29 ustawy o VAT dotychczas wymienione w załączniku nr 4
• Usługi finansowe i ubezpieczeniowe - art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT,
• Poszczególne zwolnienia nie mają zastosowania w przypadkach wymienionych w art. 43 ust. 13-20 ustawy o VAT.

Ustawa dostępna jest na stronie:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102261476

2. Zmiana stawek VAT o 1 punkt procentowy, tj. z 22 % na 23 % i z 7 % na 8 % została wprowadzona ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) - art. 19.
Ponadto ustawa:
- podnosi stopę ryczałtu dla świadczących usługi taksówek osobowych,
- podwyższono stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych,
Dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT (dodanym ustawą) wprowadzono preferencyjną 5 % stawkę podatku VAT dla:
- nieprzetworzonej żywności
- podstawowych produktów żywnościowych (obecnie objętych 7 % stawką) - m.in. nabiał, przetwory mięsne, mąka, kasza, makaron, soki,
- książki na nośnikach fizycznych (drukowane oraz na dyskach taśmach itp.),
- czasopism specjalistycznych (jednocześnie ustawa wprowadza definicję czasopisma specjalistycznego).

W przypadku sprzedaży lub oferowania papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy - patrz art. 38 ustawy nowelizującej, którego celem jest zapobieżenie ponoszeniu kosztów wzrostu podatku VAT przez sprzedawców detalicznych wyrobów tytoniowych w okresie przejściowym.
Ustawa dostępna jest na stronie:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102381578

3. VAT transport - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652)

Cel ustawy: wprowadzenie zmian wynikających z implementacji dyrektywy Rady 2009/162/UE w zakresie: odliczenia podatku VAT od niektórych wydatków, definicji wyrobów akcyzowych, importu gazu za pośrednictwem statków oraz dostawy i importu energii cieplnej lub chłodniczej oraz usługi zapewnienia dostępu do sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej lub usługi transportu lub przesyłu przez te sieci, a także świadczenie innych usług bezpośrednio z nimi związanych,
- znowelizowanie przepisów dotyczących prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodów oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu,

Ustawa dostępna jest na stronie:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/3620_u/$file/3620_u.pdf

Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące podatku VAT.
1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (rozporządzenie przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw)

Rozporządzenie dostępne jest na stronie:
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/akty_prawne/2009/roz._z_27.12.10_odl__i_zwroty_kwot_wydatkowanych_za_zakup_kas.pdf

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (rozporządzenie przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw)

Rozporządzenie dostępne jest na stronie:
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/akty_prawne/2009/roz_23.12.10_w_sprawie_warunkow_tech..pdf

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. nr 245, poz. 1638)

Rozporządzenie dostępne jest na stronie:
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/akty_prawne/2009/rozp_z_dnia_22.12.10_w_spr__wykazow_towarow_f.pdf


4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 246, poz. 1649)

Rozporządzenie dostępne jest na stronie:
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/akty_prawne/2009/roz._22.12.10_wykonawcze.pdf

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (rozporządzenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw).

Rozporządzenie dostępne jest na stronie:
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/akty_prawne/2009/rozp__w_spr___deklaracji.pdf

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej /rozporządzenie przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw/

Rozporządzenie dostępne jest na stronie:
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/akty_prawne/2009/rozporzadzenie_-_17_12_2010_-__w_spr__przesylania_faktur_w_formie_elektron__-_wersja_ostateczna.pdf

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 244, poz. 1627)

Rozporządzenie dostępne jest na stronie:
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/akty_prawne/2009/rozporzadzenie_-_09_12_2010_-_zmieniajace_rozporzadzenie_w_spr__zwrotu_podatku_niektorym_podatnikom_-_wersja_o.pdf

Oprócz tego na stronach Ministerstwa Finansów dostępne są następujące informacje dotyczące podatku VAT:

1. Kasy rejestrujące - broszura informacyjna o prawach i obowiązkach podatnika zobowiązanego do prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej

Broszura dostępna jest na stronie:
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/akty_prawne/2009/broszura_-_21_grudzien_2010r..pdf

2. Informacja o zwolnieniu podmiotowym od podatku od towarów i usług w roku 2010 i 2011.

Informacja dostępna jest na stronie:
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/informacje/limit_zwolnien.pdf
3. Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 25 listopada 2010r. Nr PT2/033/5/530/TXW/2010/1143 w sprawie odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług
Pismo dostępne jest na stronie:
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/wyjanienia/10_0530_interpretacja_import_uslug.pdf

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan