Po grudniowym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli

W dniach 16-17 grudnia 2010 r. w Brukseli obradowała Rada Europejska. Szefowie państw lub rządów państw członkowskich UE zobowiązali się kontynuować działania służące zachowaniu stabilności finansowej i umacnianiu wzrostu gospodarczego. Podczas spotkania rozmawiano również o stosunkach Unii z jej partnerami strategicznymi, o zakończonej konferencji w Cancun w sprawie zmiany klimatu (COP 16) oraz o realizacji strategii „Europa 2020".

Najważniejsze wnioski przyjęte przez Radę Europejską:

Polityka gospodarcza

Uczestnicy szczytu dyskutowali o możliwościach utworzenia nowego stałego mechanizmu kryzysowego, służącego ochronie stabilności finansowej strefy euro. Mechanizm miałby być uruchamiany za porozumieniem państw członkowskich strefy w przypadku pojawienia się zagrożenia dla jej stabilności. Kraje spoza strefy euro mogłyby również być zaangażowane w działania w ramach mechanizmu, jeśli wyrażą takie życzenie. Przywódcy zgodzili się co do przeprowadzenia niezbędnej w tym zakresie zmiany Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE). Zaapelowano również do ministrów finansów państw strefy euro i do Komisji Europejskiej, by do marca 2011 roku zakończyli prace nad uzgodnieniem międzyrządowym ustanawiającym przyszły mechanizm. Opracowywany mechanizm miałby być wdrożony w roku 2013.
Uczestnicy spotkania zobowiązali się też do osiągnięcia szybkiego porozumienia co do sześciu propozycji ustawodawczych w sprawie zarządzania gospodarczego, przedstawionych 29 września br. przez Komisję Europejską. Projekty opracowano w oparciu o zalecenia specjalnej grupy zadaniowej powołanej przez przewodniczącego Rady Europejskiej, Hermana Van Rompuya. Decydenci wyrazili wolę przyjęcia pakietu propozycji do czerwca 2011 r.

Podczas szczytu przyjęto sprawozdanie Rady na temat traktowania systemowej reformy emerytalnej w kontekście paktu stabilności i wzrostu. Szefowie państw i rządów zaapelowali, by sprawozdanie to znalazło odzwierciedlenie w szczegółowych założeniach realizacji zreformowanego paktu stabilności i wzrostu. Ponadto przyjęto postępy w działaniach na rzecz zatrudnienia i wzrostu, osiągnięte od czasu zainicjowania strategii „Europa 2020", o których belgijska Prezydencja poinformowała w przedstawionym sprawozdaniu.
W odniesieniu do propozycji dotyczących nowych wieloletnich ram finansowych UE, które KE zamierza przedstawić do czerwca 2011 r., wezwano pozostałe unijne instytucje do współpracy, tak aby zostały one przyjęte w odpowiednim terminie.

Inne kwestie
Uczestnicy spotkania Rady Europejskiej przyjęli przedstawione przez wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Catherine Ashton, pierwsze sprawozdanie z postępu prac omawiające stosunki UE z jej partnerami strategicznymi. Uznano przy tym, że rozpoczęcie funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i koordynująca rola tej służby umożliwią skuteczniejszą realizację politycznych postulatów UE w relacjach z jej partnerami w świecie.

W kontekście zakończonej konferencji klimatycznej w Cancun w sprawie zmiany klimatu, decydenci wyrazili zadowolenie w związku z pomyślnymi jej wynikami. Zdaniem przywódców są one ważnym krokiem naprzód w światowych dążeniach do osiągnięcia uzgodnionego celu polegającego na ograniczeniu wzrostu temperatury na świecie do poziomu poniżej 2°.

Podczas spotkania Rady uzgodniono ponadto, że Czarnogóra otrzyma status kraju kandydującego do UE, a także potępiono akty przemocy w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, które miały miejsce po drugiej turze wyborów prezydenckich w tym kraju i wezwano wszystkie strony konfliktu do zachowania powściągliwości w działaniach.

Źródło: Rada Europejska