V Raport Kohezyjny

W listopadzie 2010 r. Komisja Europejska opublikowała piąte sprawozdanie w sprawie europejskiej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej (V Raport Kohezyjny). Dokument stanowi podsumowanie wpływu, jaki polityka spójności wywarła na europejską gospodarkę. Uwzględniając skutki kryzysu gospodarczego i finansowego, sprawozdanie wskazuje także na konieczność przeprowadzenia reformy polityki spójności.

 Najważniejsze założenia dotyczące nowej, zreformowanej polityki spójności są następujące:

1. Powiązanie przyszłych inwestycji ze środków europejskich z celami strategii „Europa 2020", ukierunkowanej na:
 wzrost aktywności zawodowej ludności,
 zwiększenie nakładów na badania i rozwój do 3 proc. PKB,
 zwiększenie udziału osób z dyplomami wyższych uczelni do 40 proc.,
 zmniejszenie liczby ludzi żyjących w ubóstwie z 80 do 60 mln,
 zwiększenie udziału źródeł energii odnawialnej i efektywności energetycznej.

2. Większa koncentracja tematyczna:
 koncentracja zasobów krajowych i unijnych na niewielkiej liczbie priorytetów, stanowiących odpowiedź na konkretne wyzwania, z którymi należy się zmierzyć;
 określenie w przepisach dotyczących strategii spójności ograniczonej liczby priorytetów tematycznych powiązanych z priorytetami, zintegrowanymi wytycznymi i przewodnimi projektami zapowiedzianymi w strategii „Europa 2020".

3. Wprowadzenie warunków i zachęt:
 poprawa unijnego zarządzania gospodarczego - silniejsze powiązanie polityki spójności z ramami unijnej polityki gospodarczej; państwa członkowskie byłyby zobowiązane przeprowadzić reformy potrzebne do zapewnienia efektywnego wykorzystania środków finansowych w obszarach bezpośrednio związanych z polityką spójności, takich jak np. ochrona środowiska, działania na rzecz modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), edukacja lub badania i innowacje.

4. Wspieranie korzystania z nowych instrumentów finansowych:
 odchodzenie od tradycyjnego sposobu finansowania opartego na dotacjach; skierowanie ogólnego strumienia wsparcia finansowego do firm głównie za pomocą instrumentów inżynierii finansowej (mikrokredyty, pożyczki, poręczenia); użycie dotacji do współfinansowania konkretnych systemów wsparcia (innowacje, inwestycje środowiskowe, itd.).
 rozszerzenie zarówno zakresu jak i skali instrumentów inżynierii finansowej (rozszerzenie o nowe obszary działalności, np. zrównoważony transport miejski, badania naukowe i rozwój, energia)

5. Rozszerzenie o jedną kategorię regionów unijnych:
 obok dotychczasowego beneficjenta, regionów najuboższych (o poziomie dochodów per capita do 75 proc. PKB całej UE), z dofinansowania będą korzystały także regiony „w stanie przejściowym" (dochód 75-90 proc. PKB/per capita w UE). Pomocy nie dostaną, podobnie jak obecnie, regiony o dochodach pow. 90 proc. PKB.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do zgłaszania uwag do propozycji zawartych w V Raporcie Kohezyjnym, dostępnym do pobrania tutaj .
Skrót raportu

Prosimy o przesyłanie uwag do 20.01.2011 na adres:
amikolajuk@pkpplewiatan.pl

W zgłaszaniu uwag pomocna będzie lista pytań opracowana przez Komisję Europejską, dostępna tutaj .