Zgłoś się do raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki"

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza do zgłaszania dobrych praktyk CSR do Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki".

Raport to doroczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będąca podsumowaniem zaangażowania firm w Polsce w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz przeglądem innych inicjatyw związanym z CSR w danym roku. Pierwszy Raport analizował rok 2002.

Każda firma, która w 2012 roku zrealizowała dobrą praktykę CSR może ją zgłosić do Raportu w jednym z siedmiu obszarów, zgodnych z normą ISO 26000:
• Ład organizacyjny
• Praktyki z zakresu pracy
• Prawa człowieka
• Środowisko
• Uczciwe praktyki operacyjne
• Zagadnienia konsumenckie
• Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez Komitet Merytoryczny pod względem kryteriów: adekwatności działania z misją firmy; innowacyjności praktyki względem realizowanych wcześniej i względem innych firm; tworzenia wzajemnych korzyści dla firmy i dla interesariuszy; oraz wymierności działania pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.
W tym roku stworzono osobną kategorię „praktyk długoletnich" opisanych w poprzednich edycjach Raportu i kontynuowanych przez firmy. Praktyki te zostaną opisane w osobnej części Raportu.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie www.raport2012.odpowiedzialnybiznes.p l do 9 stycznia 2013 r. Opublikowanie dobrej praktyki w Raporcie jest nieodpłatne.