"Zielone światło!" - wsparcie rozwiązań proekologicznych

PARPogłasza konkurs zamknięty o nr POKL/2.1.1/2012/ZS na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Dofinansowanie będzie udzielane na: szkolenia (w tym szkolenia w formie studiów podyplomowych) oraz doradztwo dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu:

 • możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych (i źródeł ich finansowania), dla pracowników i kadry zarządzającej,
 • budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy,
 • ekoinnowacji,
 • zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie,
 • zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii,
 • audytu energetycznego,
 • audytu ekologicznego,
 • marketingu ekologicznego,
 • „zielonych zamówień/zakupów".

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia
  2 lipca 2004 r. (Dz. U. 2007 Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.),
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędące przedsiębiorcami.

Budżet Poddziałania na lata 2007-2013 wynosi: 394 511 298 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 122 mln PLN. W ramach tej kwoty utworzono rezerwę w kwocie 6 100 000,00 PLN z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze składane przez projektodawców od wyników oceny.

Zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej i określania wysokości dofinansowania zostały zawarte w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" (pobierz plik) w ramach konkursu nr POKL/2.1.1/2012/ZS.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 10 mln PLN.

Przewidywane wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach dostępnej alokacji na konkurs:

liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem 9 tys.
liczba pracowników przedsiębiorstw, którzy zakończyli udział w projektach szkoleniowych 38 tys. w tym:

- liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia 5 tys.

Termin składania wniosków: do 28 lutego 2013 r. do godziny 16.00

Więcej informacji http://pokl.parp.gov.pl/index/more/30493