Kolejna szansa na poprawę sytuacji rynkowej dla przedsiębiorców, którzy już odczuli skutki spowolnienia gospodarczego

Rusza czwarta rekrutacja firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PARP rozpoczyna nabór 28 grudnia 2012 r. Aplikować mogą firmy, których sytuacja ekonomiczna pogorszyła się i które chcą skorzystać z pakietu usług doradczo-szkoleniowych w ramach projektu ISR.
Dotychczas ze wsparcia w ramach usługi ISR skorzystało lub korzysta łącznie 147 firm w całej Polsce.
Tym razem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybierze co najmniej 63 firmy, które chcą poprawić swoją pozycję rynkową w ramach programu ISR - w tym co najmniej: 2 mikroprzedsiębiorstwa, 45 małych i średnich firm oraz 16 dużych przedsiębiorstw.

Pakiet usług dla firmy uczestniczącej w projekcie obejmuje kompleksową analizę aktualnej sytuacji rynkowej firmy przez profesjonalnych doradców, przygotowanie dla przedsiębiorstwa indywidualnego Plan Rozwoju o charakterze naprawczym lub rozwojowym, następnie jego wdrożenie oraz monitoring poprawy sytuacji firmy.

Usługi realizowane są w ramach pomocy de minimis i są bezpłatne. Przedsiębiorca, który przekroczył limit tej pomocy publicznej, może wziąć udział w projekcie wnosząc częściową odpłatność.

Każde z przedsiębiorstw musi spełnić kryteria formalne oraz przejść pozytywną weryfikację danych finansowych. Kandydujący przedsiębiorca powinien posiadać siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie może spełniać definicji „przedsiębiorcy zagrożonego" oraz powinien wypełnić jeden z poniższych warunków:
- posiada struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach, a jego pracownicy wykonują pracę w ramach tych struktur w co najmniej dwóch województwach
lub
- nie otrzymał i nie ubiegał się o pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych usług, oferowanych w projekcie ISR.

Największe szanse na udział w projekcie mają przedsiębiorcy z regionów, które zgodnie z raportem listopadowym GUS są najbardziej zagrożone bezrobociem. Są to województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie oraz lubuskie.
Zgłoszenie firmy do projektu jest możliwe wyłącznie poprzez aplikację on-line, a formularz aplikacyjny jest udostępniony na stronie projektu www.isr.parp.gov.pl tylko w czasie naboru.

Nabór będzie trwać 9 tygodni - od 28 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r., lecz formularze aplikacyjne muszą zostać wysłane najpóźniej w dniu 11.02.2013 r.

Więcej informacji na temat projektu, warunków aplikacji i zakresu pomocy można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052.