Biała Księga Arbitrażu przekazana ministrom

Propozycje zmian legislacyjnych i rekomendacje dotyczące upowszechniania arbitrażu w biznesie w Polsce to główne tematy przygotowanej przez Konfederację Lewiatan Białej Księgi Arbitrażu. W uroczystości przekazania dokumentu, która odbyła się 20 listopada 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki, uczestniczyli podsekretarz stanu w MG Mariusz Haładyj oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn.

 Wiceminister Haładyj podziękował za przygotowanie Białej Księgi Arbitrażu i podzielenie się wnioskami z niej płynącymi. Podkreślił ponadto, że Ministerstwo Gospodarki podejmuje kompleksowe działania, które mają ułatwić dostęp i zwiększyć wykorzystanie pozasądowych metod rozwiązywania sporów gospodarczych. Zaznaczył, że wymaga to jednak ścisłej współpracy między administracją a stroną społeczną oraz światem nauki. - Dlatego cieszę się, że propozycje opracowane w MG w ramach ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, takie jak np. skrócenie drogi instancyjnej postępowania postarbitrażowego czy zmiany dotyczące skutków ogłoszenia upadłości na postępowania przed sądami polubownymi, cieszą się poparciem strony społecznej - powiedział. Dodał, że propozycje zawarte w dokumencie będą przedmiotem analizy, a następnie dyskusji z praktykami arbitrażu, przedstawicielami nauki oraz przedsiębiorcami.

Podkreślił, że MG wspiera również rozwój lokalnych Centrów Mediacji i Arbitrażu, a także ściśle współpracuje ze środowiskiem prawniczym i partnerami społecznymi zainteresowanymi rozwojem tego obszaru. - Wierzymy, że dobre i skuteczne prawo gospodarcze musi przede wszystkim uwzględniać potrzeby rynku i przedsiębiorców. Potrzebne są także działania o charakterze pozalegislacyjnym upowszechniające informacje na temat mediacji - powiedział - Dzisiejsze spotkanie jest tego dobrym przykładem - ocenił.

Propozycje zawarte w Białej Księdze spotkały się także z zainteresowaniem wiceministra sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz dodała, że cieszy się, że trwające od prawie dwóch lat prace pod egidą Sądu łączące całość polskiego środowiska arbitrażowego cieszą się takim zainteresowaniem ze strony decydentów.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją!
Publikacja została wydana w ramach Projektu "Konkurencyjność Arbitrażu" finansowanego ze środków UE w ramach EFS i można ją bezpłatnie otrzymać poprzez wysłanie formularza ze strony www.sadarbitrazowy.org.pl .

Konfederacja Lewiatan

Biała Księga Arbitrażu 

Konfederacja Lewiatan