Dobre wieści dla biznesu: KE ostrożna w proponowaniu nowych regulacji prawnych

Lepsze stanowienie prawa (better regulation) to jedna z kluczowych zasad, którą ma zamiar kierować się nowa Komisja Europejska (KE). Zdanie wypowiedziane przez Jean-Claude Junckera: "będziemy Komisją małą w małych sprawach, ale dużą w dużych" zostało powitane z entuzjazmem właściwe we wszystkich kręgach w Brukseli. W praktyce oznacza to, że unijny prawodawca zamierza skupić się na przyjmowaniu tylko niezbędnych regulacji prawnych w konkretnych obszarach oraz na deregulacji.

Podejście to potwierdziła również komisarz Bieńkowska, która podczas spotkania z Lewiatanem zapewniła, że jednym z jej pierwszych działań będzie przegląd istniejących przepisów i sposobu ich wdrożenia pod kątem efektywności. Dodała również, że nie planuje przyjmowania nowych regulacji prawnych.

Frans Timmermans, były minister spraw zagranicznych Holandii i obecny pierwszy wiceprzewodniczący KE, odpowiada w KE za proces lepszego stanowienia prawa i ograniczenie biurokracji. Swoją misję rozpoczął od analizy około 130 projektów legislacyjnych, nad którymi prace nie zakończyły się w minionej kadencji. Po ich przeglądzie F. Timmermans ma zadecydować, które dossier wpisują się w plan prac i priorytety nowej KE, a które trzeba poprawić lub wręcz wycofać.

Równolegle KE przygotowuje program prac na rok 2015. Mają być w nim odzwierciedlone wytyczne polityczne oraz tzw. mission letters wysłane przez przewodniczącego Jean-Claude Junckera do nowych komisarzy. Za nadzór nad przygotowaniem tego programu odpowiedzialny jest także F. Timmermans. Będzie to z pewnością okazja do przeprowadzenia wstępnej oceny projektów legislacyjnych. Kolejnym etapem ma być podjęcie przez komisarzy wspólnej decyzji co do wycofania lub rewizji propozycji prawnych.

Z informacji Lewiatana wynika, że wśród priorytetów na rok 2015 znajdzie się przede wszystkim gospodarka cyfrowa, w tym zapowiadana od dawna reforma prawa autorskiego (propozycja legislacyjna powinna pojawić się w ciągu najbliższych 6 miesięcy). Ponadto, do głównych tematów należą: prawo konsumenckie dotyczące transakcji online, podpisanie kompleksowego i gwarantującego równe prawa obu stronom porozumienia z USA (TTIP), a także dalsze pogłębianie unii gospodarczo - monetarnej. Wśród propozycji do wycofania lub rewizji pojawiają się m.in. propozycje z dziedziny ochrony środowiska (tj. „pakiet powietrza" i „pakiet śmieciowy") czy pakiet telekomunikacyjny. Spodziewać się można również reformy dyrektywy o pracownikach delegowanych.

Przy tej okazji BUSINESSEUROPE przeprowadziło analizę propozycji legislacyjnych i po konsultacjach ze swymi organizacjami członkowskimi zidentyfikowało najważniejsze projekty regulacji w trzech kategoriach: do wycofania, do rewizji i do szybkiego przyjęcia. Lewiatan również aktywnie uczestniczył w tych pracach wskazując na tematy istotne z punktu widzenia naszych członków. Wśród nich znalazły się m.in.: „pakiet powietrza", rozporządzenie o ochronie danych osobowych, rozporządzenie o bezpieczeństwie produktów konsumenckich oraz dyrektywa o ochronie tajemnic handlowych.

O tym jak kontrowersyjne są prace nad tzw. „Listą Timmermansa" świadczą skrajne emocje towarzyszące jej tworzeniu. W ubiegły piątek projekt propozycji BUSINESSEUROPE trafił do prasy i spotkał się z silną krytyką, głównie ze strony związków zawodowych i organizacji działających na rzecz ochrony środowiska. Te pierwsze zdecydowanie sprzeciwiły się sugestii wycofania projektu legislacyjnego wprowadzającego pełną harmonizację kwot kobiet w zarządach spółek notowanych na giełdzie oraz zablokowanej od wielu już lat propozycji wydłużenia urlopu macierzyńskiego. Z kolei lobby środowiskowe bardzo negatywnie zareagowało na krytykę propozycji ograniczającej zanieczyszczenie powietrza, której zapisy, naszym zdaniem, nieproporcjonalnie obciążają przemysł europejski i nie uwzględniają działań przemysłu w Azji czy Ameryce Południowej.

Komisja Europejska przyjmie swój Program Prac na 2015 rok 16 grudnia br. Jako przedstawiciele pracodawców apelujemy o rozwagę i faktyczną realizację zapowiadanych postulatów, w tym pomysłu reindustrializacji Europy. Liczymy również na konstruktywną współpracę z partnerami społecznymi w procesie realizacji tego programu.