Lista aktualnych konsultacji społecznych w UE

1 grudnia 2014 roku Komisja Europejska uruchomiła proces konsultacji społecznych dotyczących rewizji Dyrektywy w sprawie czasu pracy (Dyrektywa 2003/88/WE). Ma ona na celu zapewnienie minimalnych, wspólnych dla wszystkich państw członkowskich norm ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z nadmiernymi lub niewłaściwymi godzinami pracy oraz z niewłaściwą ilością czasu przeznaczonego na odpoczynek i regenerację sił po pracy. Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich sektorów działalności, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w tym opieki zdrowotnej oraz służb ratunkowych. Nie dotyczy natomiast osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Celem przeglądu ma być m.in:

I. określenie skutków aktualnie obowiązującego zapisu dyrektywy w sprawie czasu pracy, przyznającego pracownikom prawo do ograniczenia przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (obecnie 48 godzin) oraz do korzystania z minimalnych dobowych i tygodniowych okresów odpoczynku;

II. uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy dyrektywa w sprawie czasu pracy powinna pomagać w pogodzeniu życia zawodowego i prywatnego, wprowadzając w tym celu szczególne prawa dla pracowników;

III. uzyskanie odpowiedzi na tzw. pytania tematyczne dotyczące takich zagadnień jak:

• „równoległe umowy o pracę", czyli takie sytuacje, w których pojedynczy pracownik może być zatrudniony na podstawie kilku równoległych umów;

• „czas pracy", w tym takie zagadnienia jak: „czas dyżuru", „pozostawanie w gotowości do pracy",

• odstępstwa od ogólnych zasad dotyczące czasu pracy, w tym m.in.: tzw. „odpoczynku wyrównawczego", tzw. „okresów odniesienia", klauzuli „opt-out", czasu pracy tzw. „pracowników niezależnych";

• „trybu pracy" - określenie czy dyrektywa powinna obejmować przepisy szczególne regulujące określone sytuacje i rodzaje umów, takie jak telepraca, umowy typu „zero godzin", elastyczny czas pracy, umowy oparte na wynikach bez określania warunków dotyczących czasu pracy itp.

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Proces konsultacji potrwa do 15 marca 2015 roku. W celu wypracowania stanowiska Konfederacji Lewiatan, prosimy o przekazanie Państwa uwag np. w formie wypełnionego kwestionariusza, który jest dostępny pod linkiem zamieszczonym powyżej. Bardzo docenimy również Państwa uwagi i komentarze dotyczące rozwiązań zawartych w dyrektywie - prosimy o przesyłanie ich na adres e-mailowy: akaplon@konfederacjalewiatan.pl, najpóźniej do 31 stycznia 2015 roku.

Wkrótce mija również termin zgłoszenia opinii w kilku innych tematach istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców.

Poniżej przedstawiamy pełną listę konsultacji począwszy od tych, których termin upływa najszybciej:

Zdrowie publiczne
Termin odpowiedzi: do 04.01.2015

Wytyczne dotyczące przekazywania informacji na temat substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (więcej informacji tutaj)

Bezpieczeństwo żywności, Handel, Zdrowie publiczne, Środowisko, Przedsiębiorstwa, Równość szans, Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
Termin odpowiedzi: do 16.01.2015

Konsultacje w sprawie określenia kryteriów identyfikacji substancji powodujących zaburzenia endokrynologiczne w kontekście rozporządzenia dotyczącego środków ochrony roślin oraz rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (więcej informacji tutaj)

Konkurencja
Termin odpowiedzi: do 28.01.2015

Dostępność krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych w odniesieniu do wywozu do Grecji (więcej informacji tutaj)

Przedsiębiorstwa
Termin odpowiedzi: do 31.01.2015

Patenty i normy - nowoczesne ramy normalizacji w zakresie praw własności intelektualnej (więcej informacji tutaj)

Transport
Termin odpowiedzi: do 14.02.2015

Konsultacje z wybranymi zainteresowanymi stronami dotyczące przyjęcia „Wspólnego projektu pilotażowego" wspomagającego realizację centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym w Europie
(więcej informacji tutaj)

Równość szans
Termin odpowiedzi: do 15.03.2015

Przegląd dyrektywy w sprawie czasu pracy (więcej informacji tutaj)

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i przypominamy, że w dzięki temu narzędziu mamy możliwość wpłynięcia na kształt przyszłej legislacji na najwcześniejszym etapie jej tworzenia!

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z Anną Trzop, ekspertem biura w Brukseli (atrzop@konfederacjalewiatan.pl ).