Określenie podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego - konsultacje

Przekazujemy do konsultacji projekt z dnia 5 września 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego. Projektowane rozporządzenie wydawane jest na podstawie art.  98  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Projekt określa m.in. podatników, którzy nie mają obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług. Zwolnienie odnosi się głównie do podatników nieposiadających na terytorium Polski siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonują transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu, jeżeli wykonują na terytorium Polski wyłącznie czynności określone w przedmiotowym rozporządzeniu.

Proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do 25 września br. na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

http://www.radapodatkowa.pl/pl/a/konsultacja823_Rozporzadzenie-ws-okreslenia-podatnikow-niemajacych-obowiazku-skladania-zgloszenia-rejestracyjnego