Ordynacja podatkowa - list do premier Kopacz

Z zadowoleniem i nadzieją przyjęliśmy wiadomość, że problem obowiązującego w Polsce prawa podatkowego, jako bariery dla wzrostu przedsiębiorczości dostrzegła również Pani Premier i zobowiązała właściwych ministrów do niezwłocznego przedstawienia założeń nowego prawa gospodarczego oraz nowej ordynacji podatkowej. Projekty te mają uwzględniać oczekiwania przedsiębiorców oraz służyć rozwojowi przedsiębiorczości i gospodarki.

Niestety, deklaracje złożone przez Panią Premier w trakcie expose stoją w sprzeczności z działaniami prowadzonymi przez Ministra Finansów. Przedstawiona kilka miesięcy temu, rządowa nowelizacja Ordynacji podatkowej zawiera propozycję wprowadzenia tzw. klauzuli obejścia prawa podatkowego, która zdecydowanie nie jest przykładem tworzenia prawa „z myślą o 99 proc. uczciwych podatników”. Procedowana Ordynacja posłuży do ścigania przedsiębiorców oraz wpłynie na zwiększenie obciążeń podatkowych. W projekcie zaproponowano przepisy, które z jednej strony pozwolą sankcjonować  działania biznesowe podejmowane przez podatnika, a z drugiej ograniczają prawo do uzyskiwania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Nowe regulacje będą miały negatywny wpływ na rozwój i finanse przedsiębiorców oraz doprowadzą do znacznego pogorszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Podczas procesu konsultacji społecznych, wskazywaliśmy na potrzebę dogłębnej analizy potencjalnych skutków dla podatników proponowanych przepisów, łącznie z odwołaniem się do praktyk światowych. Wskazywaliśmy na konieczność zachowania standardów regulacji, które ochronią uczciwych podatników świadomie kierujących swoimi interesami podatkowymi. W naszej ocenie, obecny kształt klauzuli zaproponowany w projekcie ustawy z dnia 26 września 2014 r., uwzględniający jedynie niewielką część uwag zgłoszonych przez środowisko przedsiębiorców, nadal nie spełnia oczekiwanych standardów szczegółowości i kompletności, przez co stanowi zagrożenie nie tylko dla firm uchylających się
od opodatkowania, ale wszystkich podatników, w tym również tych z sektora małych i średnich przedsiębiorców.

W związku z powyższym chcemy przekazać opinię przedsiębiorców do projektu ordynacji z dnia 26 września br., w której wskazujemy na konieczność odstąpienia od niektórych zmian oraz modyfikacji innych, w taki sposób, aby projektowane rozwiązania nie utrudniły i zahamowały rozwoju polskich przedsiębiorców.

W naszej ocenie obecny kształt nowelizacji spowoduje regres w relacjach pomiędzy administracją podatkową a podatnikami. Stanowi wyraz braku zaufania Państwa do obywatela i ugruntowuje twierdzenie, że władza publiczna nie jest, i nie chce być przyjazna dla przedsiębiorców.

Oprócz zastrzeżeń o charakterze normatywnym przepis wprowadzający klauzulę obejścia prawa budzi wątpliwości konstytucyjne. Wskazuje na nie m.in. Rządowe Centrum Legislacji w piśmie z dnia 1 sierpnia 2014 r. do projektu ustawy z dnia 9 lipca 2014 r. Zdaniem RCL „przedłożony projekt ustawy, w zakresie regulacji klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, nie ustanawia gwarancji pozwalających na stwierdzenie, iż tezy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r., sygn. akt K 4/03, zostały w pełni właściwie zrealizowane”.

Niekonstytucyjność projektowanych przepisów, w tym w szczególności przepisu przejściowego nadającego klauzuli wsteczną moc obowiązywania, podkreślają wybitni przedstawiciele doktryny prawa podatkowego. W załączeniu do niniejszego listu przekazujemy opinię o konstytucyjności regulacji wprowadzających do polskiego porządku prawnego klauzulę o unikaniu opodatkowania przygotowaną przez prof. zw. dr hab. Bogusława Banaszaka, specjalistę prawa konstytucyjnego.

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Opinia prawna ws. zgodności z konstytucją projektowanego art. 19 ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa