Ordynacja podatkowa - uwagi

Treść listu do Ministra Finansów

W dniu 26 września 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 września 2014 r.

W odniesieniu do poprzednich wersji z dnia 9 lipca 2014 r. oraz z dnia 5 września 2014 r. w zasadzie nie dokonano istotnych zmian w zakresie projektowanych przepisów dotyczących wprowadzania do polskiego porządku prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W trakcie prowadzonych uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych, zgłoszono liczne uwagi do przepisów wprowadzających klauzulę.
W uwagach tych wielokrotnie podkreślano niedookreśloność projektowanych przepisów, w tym zawartych w nich definicji (m.in. znacznej korzyści podatkowej czy sztucznej konstrukcji prawnej). Zwracano również uwagę na niebezpieczeństwo działania klauzuli wstecz z uwagi na źle skonstruowany przepis przejściowy.

W tym kontekście, warto w naszej ocenie zwrócić uwagę na fakt, że w uzasadnieniu do Projektu ustawy, Projektodawca twierdzi, że zaproponowane w projekcie ustawy brzmienie klauzuli opiera się m.in. na wytycznych zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. (K 4/03), w którym Trybunał stwierdził niezgodność klauzuli proponowanej wówczas w przepisach z Konstytucją RP.

Niestety, nadal treść projektowanych przepisów przeczy zaleceniom wskazanym przez projektodawcę. Wątpliwości tej natury podkreśla również Rządowe Centrum Legislacji (RCL) w piśmie  z dnia 1 sierpnia 2014 r. do projektu ustawy z dnia 9 lipca 2014 r., w którym RCL wskazuje, że „zdaniem RCL przedłożony projekt ustawy, w zakresie regulacji klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, nie ustanawia gwarancji pozwalających na stwierdzenie, iż tezy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r., sygn.. akt K 4/03, zostały w pełni właściwie zrealizowane".

Z uwagi na fakt, że proponowana pierwotnie treść klauzuli (w tym kształt wspomnianych definicji), nie uległa zasadniczym zmianom w kolejnych wersjach projektu ustawy oraz fakt, że RCL w swoim kolejnym piśmie z uwagami ‒ z dnia 19 września 2014 r. podtrzymało swoje wątpliwości dotyczące klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, wydaje się, że w dalszym ciągu, uwagi w tym zakresie nie zostały przez Projektodawcę w wystarczający sposób uwzględnione.

Dla podkreślenia istoty poruszanego problemu w załączeniu przedstawiamy opinię na temat konstytucyjności przepisu przejściowego, odnoszącego się do klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Opinia została przygotowana przez profesora dr. hab. Bogusława Banaszaka, specjalistę prawa konstytucyjnego, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, wykładowcę prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego, kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz autora komentarza do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i licznych publikacji o tej tematyce.

Konfederacja Lewiatan zwraca się więc do Pana Ministra o spowodowanie, aby projektowanym przepisom zmieniającym Ordynację podatkową nadać treść zgodną z wytycznymi Trybunału Konstytucyjnego.