Powstała „Biała Księga Arbitrażu”

Usunięcie wymogu zdatności ugodowej jako przesłanki zdatności arbitrażowej sporów majątkowych, zastąpienie obowiązku przedstawienia uwierzytelnionego przekładu wyroku arbitrażowego na język polski, regułą zgodnie z którą wystarczające będzie załączenie prywatnego tłumaczenia wyroku - to tylko niektóre z 17 propozycji zmian legislacyjnych zawarte w „Białej Księdze Arbitrażu", przygotowanej pod egidą Sądu Arbitrażowego Lewiatan.

Propozycje zmian w przepisach dotyczą również innych zagadnień, takich jak rozszerzenie jurysdykcji krajowej sądów polskich w sprawach w zakresu sądownictwa polubownego, zdolności arbitrażowej sporów z udziałem konsumentów, zdolności do pełnienia funkcji arbitra, uregulowanie istotnych elementów relacji pomiędzy arbitrem a stronami sporu, liberalizacji wymogów formalnych w postępowaniu z wniosku o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku arbitrażowego, czy zmiany art. 1161 § 3 zd. 2 k.p.c. w kierunku przyjęcia reguły, zgodnie z którą strony związane są regulaminem stałego sądu polubownego w dacie wszczęcia postępowania.

Prace nad przygotowaniem zmian do polskiego prawa arbitrażowego rozpoczęły się wiosną 2013 roku w ramach „Programu Konkurencyjność Arbitrażu" finansowanego ze środków UE. W skład zespołu badawczego pod kierunkiem dr Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz. weszli: dr. hab. Łukasz Błaszczak, dr hab. Rafał Sikorski, dr Maciej Zachariasiewicz, dr Karol Zawiślak, dr hab. Grzegorz Żmij. Prace zostały podzielone na trzy etapy. Pierwszy obejmował analizę obecnego stanu prawnego, której wynik ukazał się w formie publikacji „Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian". W drugim etapie uwagi de lege ferenda, zgłoszone w Diagnozie poddane zostały debacie ogólnej, jaka miała miejsce w ramach konferencji „Diagnoza Arbitrażu: Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian", która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Równolegle wszystkie te zagadnienia zostały przedstawione szerokiemu gronu odbiorców w formie ankiety opublikowanej na stronie internetowej Sądu Arbitrażowego Lewiatan oraz rozdystrybuowanej wśród uczestników konferencji.

Analizy i dyskusje posłużyły Zespołowi Diagnozy do opracowania „Białej Księgi Arbitrażu", która ma za zadanie podsumowanie zgłaszanych w doktrynie i praktyce propozycji zmiany ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz przedłożenie jednej spójnej propozycji zmiany legislacyjnej.

„Biała Księga Arbitrażu" zostanie 20 listopada br. przekazana na ręce wiceministra gospodarki Mariusza Haładyja oraz wiceministra sprawiedliwości Wojciech Węgrzyna.

Konfederacja Lewiatan