Projekt dyrektywy dot. tajemnic handlowych - konsultacje

W Parlamencie Europejskim ruszają prace nad projektem Dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Jest to zatem ostatni moment aby zareagować na ewentualne niekorzystne zapisy dyrektywy i wpłynąć na ostateczny kształt tekstu.

Mimo tego, że państwa członkowskie wprowadziły szereg korzystnych, doprecyzowujących tekst zapisów (w tym m.in.: gwarancje praw procesowych stron- art. 8.2, odniesienie do legislacji UE i krajowej- art. 4.1a, dłuższy okres przedawnienia art. 7) w naszej ocenie, pośpiech w jakim pracowała Rada doprowadził do przyjęcia tekstu, który w obecnym kształcie może osłabić ochronę tajemnicy handlowej w stosunku do obowiązujących przepisów krajowych (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

W związku z powyższym istotne jest zidentyfikowanie najważniejszych problemów i sformułowanie propozycji rozwiązań (poprawek).

Na podstawie rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również prac w ramach grupy roboczej BUSINESSEUROPE, poniżej przedstawiamy wstępny komentarz do najważniejszych artykułów bieżącego tekstu.

Komentarz ogólny:

Popieramy propozycje legislacyjną jako istotny krok w stronę europejskiego biznesu. Uważamy jednak, że celem dyrektywy jest minimalna harmonizacja, która w żadnym wypadku nie powinna prowadzić do osłabienia ochrony tajemnic handlowych w stosunku do obowiązujących przepisów krajowych. W obecnym kształcie propozycja jest zbyt szczegółowa nie zostawiając przy tym swobody implementacyjnej.

Komentarz szczegółowy:

1)      art. 1 (Zakres)

Aktualny tekst Rady zbyt szczegółowo określa zakres objęty maksymalną harmonizacją. Szczególnie niebezpieczne wydaje się być uwzględnienie art. 4 (wyjątki).

 

2)      art. 4.2 (Wyjątki)

W aktualnym kształcie (w połączeniu z art.1), zapis wydaje się być zbyt szeroki i niewystarczająco prezycyjny. Konstytucje państw członkowskich przewidują ochronę praw podstawowych, w związku z czym sądy muszą zagwarantować ich poszanowanie. Odniesienie do ochrony praw podstawowych w przepisach szczegółowych nie jest konieczne i może doprowadzić do wykładni rozszerzającej.

 

3)      art. 12.3 (Środki alternatywne)

Wprowadzenie możliwości orzeczenia zadośćuczynienia pieniężnego w miejsce środków przewidzianych a art.11.3 (konfiskaty, zakazu dalszej produkcji, wycofania z rynku produktów) jest sprzeczne z celem dyrektywy, jakim jest przede wszystkim skuteczna ochrona i walka z naruszeniem tajemnic handlowych.

Alternatywne nałożenie kary pieniężnej niekoniecznie doprowadzi do zakończenia działalności prowadzącej do naruszenia tajemnicy handlowej, a w konsekwencji nie stanowi skutecznego środka walki z naruszeniem.

 

W załączniku przesyłamy:

- pierwotny tekst propozycji Komisji Europejskiej (28 listopada 2013r.)

- uzgodniony tekst Rady (przyjęty 26 maja br.);

- stanowisko BUSINESSEUROPE (do pierwotnej propozycji KE);

 

Prosimy o odniesienie się zarówno do powyższych uwag  jak i wskazanie innych niepokojących Państwa zdaniem zapisów w tekście przyjętym przez Radę.

Uwagi (najlepiej w j. angielskim) prosimy przesyłać do 7 listopada br. na adresy: atrzop@konfederacjalewiatan.pl, bwyzykowski@konfederacjalewiatan.pl

Państwa komentarz zostanie wykorzystany do sformułowania stanowiska Konfederacji Lewiatan będącego podstawą rozmów z PE. Ponadto, wszystkich Państwa zainteresowanych tematem zapraszamy do współpracy nad projektem w Polsce i w Brukseli.

Jednocześnie informujemy, że grupa robocza w BUSINESSEUROPE również pracuje nad aktualizacją stanowiska organizacji. Dlatego Państwa wkład ma szanse być wykorzystany również na poziomie prac w BUSINESSEUROPE.