Spotkanie Lewiatana i BUSINESSEUROPE z komisarz Bieńkowską

6 listopada br. odbyło się spotkanie Konfederacji Lewiatan oraz BUSINESSEUROPE z komisarz Elżbietą Bieńkowską. BUSINESSEUROPE reprezentowali Emma Marcegaglia, Prezydent BUSINESSEUROPE i Markus Beyrer, Dyrektor Generalny tej organizacji, a Konfederację Lewiatan - Anna Kwiatkiewicz, Dyrektorka Biura w Brukseli.

Komisarz Elżbiecie Bieńkowskiej towarzyszył szef jej gabinetu, Tomasz Husak. Lewiatan miał już wcześniej robocze kontakty z panem Husakiem - przed objęciem funkcji szefa gabinetu pracował on w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE (COREPER I). Wczorajsza wizyta w Komisji była pierwszym spotkaniem BUSINESSEUROPE z nowym komisarzem. Jest to wybór dosyć naturalny, ponieważ polska komisarz odpowiada za Dyrekcję Generalną ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz MŚP, która jest kluczowa dla firm i jest już nazywana w Brukseli DG Wzrost (DG Growth).      

W czasie spotkania Emma Marcegaglia, Prezydent BUSINESSEUROPE, przedstawiła priorytety biznesu. Podkreśliła, że wszystko co może poprawić funkcjonowanie rynku wewnętrznego, np. usuwanie nieefektywnych przepisów czy barier w świadczeniu usług transgranicznych jest bardzo oczekiwane przez przedstawicieli firm. Komisarz Bieńkowska zapewniła, że jednym z jej pierwszych działań będzie przegląd istniejących przepisów, sposobu ich wdrożenia pod kątem efektywności i dodała, że na pewno nie planuje przyjmowania nowych regulacji prawnych. Ustalono, że BUSINESSEUROPE we współpracy ze swymi firmami członkowskimi przygotuje dla komisarz Bieńkowskiej screening sektorów pod względem barier i trudności, z którymi borykają się firmy, także w ujęciu krajowym. Ponadto zgodzono się, że kwestia cen energii i bezpieczeństwa jej dostaw jest kluczowa dla efektywnego rynku wewnętrznego, rozwoju firm oraz potencjału tworzenia nowych miejsc pracy.   

Komisarz Bieńkowska podkreśliła, że w tej chwili jej najpilniejszym zadaniem jest zaproponowanie jak przewidziane w ramach pakietu inwestycyjnego 300 mld EUR może być łatwiej i efektywniej wydawane. To zadanie właściwie „na wczoraj", ponieważ 24 listopada br. Kolegium Komisarzy ma przyjąć pakiet inwestycyjny. Zapytana jak wyobraża sobie pracę z przedstawicielami biznesu, komisarz Bieńkowska odparła, że ma być to ciągły dialog, ponieważ tylko tak można dowiedzieć się, które rozwiązania są skuteczne, a które utrudniają działanie przedsiębiorstw.   

Anna Kwiatkiewicz wspomniała także o konieczności przeglądu regulacji prawnych dotyczących MŚP pod kątem proporcjonalności wynikających z nich obowiązków. Najistotniejsze kwestie to dostęp do źródeł finansowania, dostęp do rynków, ale także zmiana podejścia do ryzyka i większa akceptacja dla ewentualnej porażki.

Kończąc spotkanie komisarz Bieńkowska wspomniała o potrzebie pochylenia się nad zagadnieniem zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe w perspektywie 2-3 lat, ponieważ brak pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami jest już zgłaszany przez niektóre państwa i niektóre sektory. Według niej innym ważnym tematem będzie szukanie możliwość innowacji w przemyśle. 

Priorytety biznesu zaprezentowane podczas spotkania:

  • konkurencyjność - konieczna dla wzrostu i rynku pracy,
  • jednolity rynek - przy lepszym stosowaniu jego zasad możliwe będzie wykorzystanie pełni jego potencjału,
  • spójna polityka  przemysłowa - stworzenie silniejszej bazy przemysłowej i osiągnięcie co najmniej 20% udziału przemysłu w PKB w 2020 r.,
  • zmniejszenie obciążeń administracyjnych,
  • zwiększenie niebankowych form finansowania - kluczowe znaczenie dla wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw.fot. Erik Luntang for BUSINESSEUROPE