Stan prac nad Europejskim Funduszem Inwestycji Strategicznych

Trwają przygotowania do uruchomienia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), który ma pobudzić wzrost gospodarczy w Europie. Konfederacja Lewiatan uczestniczy w dyskusjach na temat tego projektu zarówno w Warszawie, jak i Brukseli.

EFSI należy traktować jako kolejne narzędzie służące finansowaniu projektów, z założenia takich, które nie kwalifikują się raczej do finansowania z funduszy strukturalnych (rentowność i stopa zwrotu projektu);

Można spodziewać się, że w kolejnej długoletniej perspektywie finansowej zdecydowanie zwiększy się proporcja instrumentów zwrotnych w stosunku do grantów, dlatego tak istotne jest przygotowanie się do umiejętnego ich wykorzystania;

Według Ministerstwa Finansów najważniejsze kwestie dla przedsiębiorców to zakres rozporządzenia dotyczącego EFSI (jakie obszary mają szansę na uzyskanie wsparcia z funduszu, jakie firmy będą mogły ubiegać się o gwarancję) i procedura (niezależny proces wyboru projektów);

Na etapie tworzenia EFSI należy pilnować przede wszystkim zapisów, które odnoszą się do kategorii kwalifikujących się projektów (np. szeroko pojęta energetyka- nie tylko odnawialne źródła energii);

Aktualnie negocjowane jest rozporządzenie tworzące ramy prawne do zawarcia umowy pomiędzy KE a EBI powołującej EFSI;

Rozporządzenie powinno być w pełni uzgodnione do czerwca br., nie oznacza to jednak natychmiastowej operacyjności systemu;

Operacyjność zależna jest od umowy pomiędzy KE a EBI oraz wytycznych inwestycyjnych, które przyjmie EBI;

Wytyczne będą kluczowe (szczegółowe kryteria dla wyboru projektów), można się spodziewać, że będą one w dużej mierze opierały się na istniejącej procedurze EBI z uwzględnieniem zapewne szerszego zakresu projektów i postanowień szczególnych jak np. realizacja polityk UE;

System powinien ruszyć zatem wczesną jesienią, już teraz jednak można składać projekty (art. 20 podejścia ogólnego Rady) bezpośrednio do EBI, które będzie przyznawało gwarancje z EFSI ex post (po wejściu w życie niezbędnych aktów prawnych);

Na tym etapie istotny jest monitoring prac/wpływanie na kształt poprawek kompromisowych w PE;

Na późniejszym etapie tj. trilogów (koniec kwietnia- maj) zalecany kontakt z PE, KE oraz MF;

Projekty w ramach EFSI powinny być: ekonomicznie wiarygodnie, wystarczająco zaawansowane, przyczyniać się do realizacji polityk UE;

Rada Zarządzająca: determinuje cele strategiczne, alokację środków, operacyjność polityk i procedur, skład nieznany, KE i EBI mają prawo veta w stosunku do decyzji RZ;

Komitet Inwestycyjny: skład to 6 niezależnych ekspertów i dyrektor zarządzający, odpowiedzialny za badanie operacji i zatwierdzanie wsparcia dla konkretnych projektów niezależnie od geograficznej lokalizacji, rola podrzędna wobec RZ;

Projekty powinny być wybierane na podstawie kryteriów niepolitycznych/ekonomicznych (niejasne jakie dokładnie kryteria brane będą pod uwagę), przede wszystkim szansę na dofinansowanie mają projekty wysokiego ryzyka;

Tzw. European Investment Advisory Hub: ma zapewniać wsparcie doradcze w identyfikacji projektów, ich przygotowaniu i rozwinięciu;

Tzw. European Inestment Project Pipeline: ma być traktowany jako baza danych dla potencjalnych inwestorów, KE i EIB przy wsparciu państw członkowskich powinna promować utworzenie przejrzystego rejestru projektów, równoległy rejestr powinien zostać utworzony na poziomie krajowym;

EFSI może być użyty tylko w sytuacji, gdy inne finansowanie nie jest możliwe.

Konfederacja Lewiatan