Coraz mniej nietrzeźwych kierowców na polskich drogach

Coraz mniej nietrzeźwych kierowców na polskich drogach - taki wniosek płynie z raportu ITS „Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców w Polsce w latach 2006-2013".

Raport zaprezentowano 4 lutego br. na spotkaniu zorganizowanym przez nieformalna koalicję organizacji i instytucji zawiązaną w celu walki z problemem nietrzeźwych kierowców. Członkami koalicji są: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Stowarzyszenie Polska Wódka, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Polska Izba Motoryzacji oraz członek Konfederacji Lewiatan, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

Dane Komendy Głównej Policji pokazują spadek liczby nietrzeźwych kierowców oraz wypadków przez nich spowodowanych. Przyczyn tego pozytywnego trendu należy szukać w podjętych na przestrzeni ostatnich lat działaniach prewencyjnych, których oceny podjęli się eksperci Instytutu Transportu Samochodowego. Wynikiem ich pracy jest opublikowany właśnie raport „Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców w Polsce w latach 2006-2013".

W świadomości społecznej prowadzenie pojazdów przez nietrzeźwych kierujących stanowi jedną z głównych przyczyn wypadków. Takie opinie są podtrzymywane poprzez podawane do publicznej wiadomości informacje o tragicznych konsekwencjach wypadków z udziałem kierujących pod wpływem alkoholu. Tymczasem dane Policji jednoznacznie wskazują na malejące zagrożenie ze strony kierowców decydujących się na jazdę po spożyciu alkoholu. Potwierdzeniem tego trendu są statystyki - nietrzeźwi kierowcy stanowią obecnie około 1% wszystkich kierujących, a spowodowane przez nich wypadki około 8% wszystkich wypadków samochodowych.

Szukając przyczyn poprawy bezpieczeństwa drogowego
Choć problem alkoholu wśród kierowców w naszym kraju jest daleki od alarmującego, niewątpliwie wiele jest jeszcze do zrobienia w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Autorzy raportu, będący ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego, do walki z nietrzeźwością za kierownicą podeszli w sposób kompleksowy. Opublikowane przez ITS opracowanie dostarcza przekrojowej informacji na temat legislacji, nadzoru nad przestrzeganiem prawa, edukacji przyszłych kierowców, a także realizowanych od wielu lat kampanii społecznych. Analiza wszystkich obszarów decydujących o bezpieczeństwie drogowym, pozwala ocenić krajową politykę prewencyjną, jej mocne i słabe strony.

Kluczowe wnioski raportu:
• Spadek liczby wypadków drogowych i ich konsekwencji jest w większym stopniu efektem działania pojedynczych instytucji niż wynikiem wdrożenia skoordynowanej polityki prewencyjnej.
• W ciągu ostatnich lat nastąpił zdecydowany wzrost aktywności policji w obszarze kontrolowania trzeźwości - liczba policyjnych kontroli wzrosła niemal trzykrotnie.
• Administracyjny i karny system rozliczania nietrzeźwych sprawców wykroczeń i przestępstw związanych z prowadzeniem pojazdów w stanie nietrzeźwym ma niewielki wpływ na kształtowanie postaw i zachowań kierowców.
• Zasadne jest zmniejszenie liberalizmu w traktowaniu nietrzeźwych kierowców przez instytucje państwowe, w tym zwłaszcza przez sądy.
• Wskazane jest przygotowanie młodych ludzi do uczestnictwa w ruchu drogowym już na poziomie szkolnym i uwzględnienie w programach edukacyjnych związanych z BRD treści dotyczących zagrożeń , które wynikają z prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.
• Opracowania wymaga program monitorowania zmian zachodzących w populacji, w tym uwarunkowań rejestrowanych społecznych postaw i zachowań.
• O ile udało się ograniczyć uczestnictwo w ruchu drogowym osób pijących alkohol okazjonalnie, o tyle wciąż nie ma skutecznych rozwiązań przewidzianych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz recydywistów (osób po raz kolejny sądzonych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości).

Istotne jest, aby ujęte w raporcie wnioski stanowiły punkt wyjścia w opracowywaniu rekomendacji dla dalszej polityki prewencyjnej wobec nietrzeźwych kierowców. Koalicja firm i instytucji, od ponad roku prowadząca działania mające ograniczyć problem nietrzeźwych kierowców, za swój cel obrała promocję raportu, przedstawienie go zarówno środowiskom rządowym jak i opinii publicznej.

Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa
Jak wskazują autorzy raportu, kampanie edukacyjne ukierunkowane na ograniczenie liczby nietrzeźwych kierowców stanowią znaczny procent krajowych programów społecznych. To właśnie w wyniku wieloletniego współdziałania wielu podmiotów (rządowych, komercyjnych oraz NGO's) udało się ukształtować w świadomości Polaków negatywny obraz związku „alkohol - ruch drogowy".

Przykładem kampanii realizowanej przez szeroką koalicję instytucji jest ogólnopolska inicjatywa „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu", dzięki której w ciągu zaledwie sześciu miesięcy ponad milion kierowców stało się ambasadorami odpowiedzialnej postawy na drodze - trzeźwej jazdy. Program, zainicjowany przez Związek Pracodawców - Browary Polskie i realizowany we współpracy z KGP, zdobył poparcie ponad 50 podmiotów - instytucji państwowych, organizacji biznesowych i pozarządowych, potwierdzając efektywność współpracy opartej na partnerstwie publiczno-prywatnym.