Dolnośląscy Pracodawcy członkiem Eures - TriRegio

Na spotkaniu w Czechach nad Łabą jednogłośnie przyjęto do Eures - TriRegio nowego partnera - Dolnośląskich Pracodawców, regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan zrzeszający ponad 145 firm z Dolnego Śląska. Podczas spotkania wybrano również nowego wiceprzewodniczącego Komitetu Sterującego partnerstwa transgranicznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służby zatrudnienia, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców z Dolnego Śląska, północnych Czech oraz niemieckiej Saksonii. Nowy partner to jednak nie jedyne nowości w funkcjonowaniu Eures - TriRegio.

Partnerstwo przygraniczne EURES - TriRegio powstało celem integracji rynku pracy i kształcenia w obszarze, w którym stykają się Polska, Niemcy i Czechy. Istotą partnerstwa i inicjatywy EURES jest przezwyciężanie problemów administracyjnych, prawnych, organizacyjnych w zakresie podejmowania pracy oraz zatrudniania pracowników na terenach przygranicznych. W ramach partnerstw przygranicznych, przy wsparciu funduszy europejskich, nawiązywana jest współpraca i realizowane są projekty, w których uczestniczą regionalne i lokalne urzędy pracy, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. EURES - TriRegio obejmuje w Polsce podregion jeleniogórsko - wałbrzyski województwa dolnośląskiego, w Czechach regiony Ustí nad Labem, Karlove Vary oraz Liberec, zaś w Niemczech okręgi regencyjne Wolnego Kraju Saksonii - Chemnitz i Drezno.

Nowy status

Od kwietnia 2009 r. Eures - TriRegio zostało oficjalnie uznane przez Komisję Europejską za partnerstwo transgraniczne, stając się jedynym takim partnerstwem działającym w Polsce

Decyzje przy udziale partnerów społecznych

Decyzje kluczowe w zakresie Eures podejmuje Komitet Sterujący partnerstwa transgranicznego Eures - TriRegio, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich partnerskich organizacji, których grono powiększyło się o Dolnośląskich Pracodawców.

Zmiana sposobu finansowania

Na skutek reformy, zmienił się sposób finansowania partnerstw transgranicznych. Odtąd partnerstwa  umieszczone zostały w Programie na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych, co oznacza, że mogą one teraz starać się o finansowanie swoich działań z Komisji Europejskiej. Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) to instrument finansowy UE, który ma promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Od stycznia 2014 roku Eures tworzy jedną z trzech osi programu EaSI, która ma na celu wspierać mobilność zawodową. Eures będzie mógł być zatem dofinansowany z EFS w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

- To znaczna pomoc w realizacji naszej misji- tłumaczy Monika Kwil - Skrzypińska, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Nowe możliwości

Komitet Sterujący partnerstwa transgranicznego Eures - TriRegio zatwierdził wnioski z planowanymi działaniami na rok 2016. Partnerzy zaplanowali 21 wspólnych przedsięwzięć z czego 7 o wartości ponad 41 tys. euro zrealizuje Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

W planach m.in. organizacja targów pracy z wystawcami z trzech krajów oraz dni doradczych, przeprowadzenie akcji promocyjnej wśród młodzieży na temat podejmowania praktyk, staży, zasad pracy, a także prowadzenia własnej firmy.

Zwiększenie roli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Nowe przepisy zmniejszyły rolę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który jest obecnie odpowiedzialny za planowanie i monitorowanie wszystkich działań w obszarze Eures na Dolnym Śląsku.

 

Więcej informacji:

Artur Mazurkiewicz - Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców

Tel. 74 64 80 533