Dolnośląski biznes czeka na zatwierdzenie uszczegółowienia RPO 2014-2020

Zakończyły już oficjalne konsultacje Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Eksperci Dolnośląskich Pracodawców najwięcej uwag zgłosili do Osi priorytetowej Przedsiębiorstwa i innowacje.

Dolnośląscy Pracodawcy podczas konsultacji zwrócili uwagę na konieczność włączenia organizacji pracodawców jako potencjalnych beneficjentów w kilku działaniach RPO. Organizacja opowiada się także za rozszerzeniem grupy beneficjentów wśród komercyjnych dostawców usług B+R.  Dolnośląscy Pracodawcy postulują, aby możliwe było finansowanie projektów innowacyjnych realizowanych przez jednostki badawcze, niezależnie od tego, czy są to podmioty publiczne czy prywatne (np. uczelnie niepubliczne działające na Dolnym Śląsku).  

W programie znalazły się również zapisy, które wzmocnią współpracę jednostek naukowych z biznesem.
- Pozytywnie oceniamy rozwiązanie dotyczące uzależnienia przyznania środków, m.in. poprzez ocenę przedstawionego przez wnioskodawcę dokumentu, opisującego m.in. planowany program badawczy oraz analizę popytu w sektorze biznesu na usługi badawcze powiązane z tym programem - wyjaśnia Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

Organizacja postuluje również wprowadzenie nowego typu usług w działaniu 1.3 C „Doradztwo dla MŚP".
- Proponujemy rozszerzenie katalogu działań o specjalistyczne doradztwo prawno-podatkowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku np. w obszarze przekształceń w kontekście planowanych inwestycji - mówi Marcin Biskup, Członek zarządu związku.  Dolnośląscy Pracodawcy zwrócili również uwagę na większe wykorzystanie potencjału organizacji zrzeszających przedsiębiorców w działaniu dotyczącym dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Wyniki konsultacji Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO 2014-2020 poznamy za miesiąc.