Komisja publikuje Country Specific Recommendations. Jaka diagnoza dla Polski?

W połowie maja KE opublikowała szczegółowe zalecenia dla krajów członkowskich (Country Specific Recommendations, CSR) na rok 2015. Mają one na celu realizację czterech priorytetów: wspieranie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego (szybkie wdrożenie planu Junckera), kontynuowanie ambitnych reform strukturalnych, realizację odpowiedzianej polityki fiskalnej oraz poprawę polityki zatrudnienia i ochrony pracowników tak, aby niwelować społeczne różnice w UE i przyczyniać się do trwałego wzrostu.      

Zalecenia KE dla Polski na lata 2015 i 2016:

  • Po dokonaniu korekty nadmiernego deficytu - osiągnięcie korekty budżetowej w wysokości 0,5 % PKB prowadzącej do osiągnięcia celu średniookresowego w latach 2015 i 2016. Ustanowienie niezależnej rady budżetowej. Ograniczenie stosowania obniżonych stawek podatku VAT.
  • Rozpoczęcie procesu dostosowania systemów emerytalnych dla rolników i górników do systemów emerytalnych przeznaczonych dla innych grup zawodowych oraz przyjęcie harmonogramu stopniowych działań prowadzących do ich pełnego ujednolicenia; stworzenie systemu szacowania i rejestracji dochodów rolników.
  • Podjęcie działań w celu ograniczenia nadmiernego wykorzystywania umów na czas określony i umów cywilnoprawnych na rynku pracy.
  • Usunięcie przeszkód utrudniających projekty inwestycyjne w kolejnictwie.

Konfederacja Lewiatan ocenia, że rekomendacje KE są słuszne. W szczególności popieramy zalecenie reformy systemów emerytalnych dla rolników i górników - obecne rozwiązania są nie tylko nieuzasadnione ekonomicznie, ale także niesprawiedliwe społecznie. Przestrzegamy przed zbyt automatycznym redukowaniem liczby umów na czas określony czy też umów cywilnoprawnych - pracodawcy i pracownicy potrzebują elastyczności. Apelujemy także o rozsądne zrównanie ochrony pracowników na kontraktach stałych i tymczasowych i/lub wzmocnienie takich elementów bezpieczeństwa zatrudnienia jak stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz większa mobilność na rynku pracy. Indywidualna rekomendacja dla sektora kolejowego potwierdza, że KE wspiera rozwój kolejnictwa w Europie jako alternatywny dla transportu drogowego.