Konsultacje rozporządzenia ws. środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego

Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji poświęconych zmianie Rozporządzenia 994/2010 z 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE. Celem procesu jest wskazanie obszarów, które w Państwa ocenie wymagają poprawy lub doprecyzowania.

Proces konsultacji związany jest m. in. z ustaleniami płynącymi z opublikowanego w dniu 16 października 2014 r. Komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odporności europejskiego systemu gazowego w krótkim okresie [COM(2014)654], w szczególności załącznika dotyczącego raportu z wdrożenia rozporządzenia 994/2010 [SWD(2014)325]. Dokument wskazuje na pozytywne efekty stosowania aktualnej formy rozporządzenia, lecz jednocześnie identyfikuje obszary, gdzie niezbędny jest dalszy postęp integracji europejskiej w kwestii bezpieczeństwa dostaw gazu i reagowania kryzysowego na poziomie ponadnarodowym.

Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w proces konsultacji rozporządzenia 994/2010.

Szczegóły dotyczące konsultacji dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-revision-regulation-eu-no-9942010-concerning-measures-safeguard-security

 

Uwagi proszę przesyłać na adres dkulczycka@konfederacjalewiatan.pl do 10 marca br.