Konsultacje społeczne w Komisji Europejskiej

Wkrótce mija termin zgłoszenia opinii w kilku innych istotnych, z punktu widzenia przedsiębiorców, tematach. Poniżej przedstawiamy pełną listę konsultacji począwszy od tych, których termin upływa najszybciej. Państwa uwadze polecamy szczególnie serię konsultacji dotyczących gospodarki cyfrowej, dyrektywy mediacyjnej oraz podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego.

 • Bankowość i finanse

Termin odpowiedzi: do 6.01.2016

Obligacje zabezpieczone w Unii Europejskiej (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 6.01.2016

Unijne ramy prawne dotyczące usług finansowych (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 6.01.2016

Przegląd rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy venture capital (EuVECA) i rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF) (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: 14.01.2016

Konsultacje społeczne w sprawie wpływu maksymalnego stosunku składników wynagrodzenia zgodnie z dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych 2013/36/UE (CRD IV) i ogólnej skuteczności zasad dotyczących wynagrodzeń określonych w dyrektywie CRD IV (więcej informacji tutaj)

 • Energia

Termin odpowiedzi: 10.02.2016

Przygotowanie nowej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii na okres po 2020 (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: 27.10.2016

Zmiana informacji i wymogi proceduralne określone w art. 41-44 Traktatu Euratom (więcej informacji tutaj)

 • Środowisko

Termin odpowiedzi: 15.01.2016

Konsultacje publiczne na potrzeby oceny dyrektywy w sprawie oznakowania samochodów (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: 22.01.2016

Ewentualne ograniczenie niebezpiecznych substancji chemicznych (CMR kategorii 1A i 1B) w wyrobach włókienniczych i odzieży przeznaczonych do użytku przez konsumentów zgodnie z art 68 ust. 2 rozporządzenia WE nr 1907/2006 (REACH) (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: 10.02.2016

Usprawnienie monitorowania i sprawozdawczości w ramach polityki dotyczącej środowiska (więcej informacji tutaj)

 • Komunikacja

Termin odpowiedzi: 7.12.2015

Ocena i przegląd ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: 7.12.2015

Konsultacje publiczne na temat zapotrzebowania na szybki internet dobrej jakości po 2020 r. (więcej

informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 16.12.2015

Standardy w ramach jednolitego rynku cyfrowego: priorytety i wynik (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 28.12.2015

Geo-blocking and other geographically-based restrictions when shopping and accessing information in the EU (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 30.12.2015

Środowisko regulacyjne platform, pośredników internetowych, chmur obliczeniowych i gospodarce współpracy (collaborative economy) (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: 22.01.2016

Konsultacja społeczna: Plan działania na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016-2020 (więcej informacji tutaj)

 • Konkurencja

Termin odpowiedzi: 12.02.2016

Wzmocnienie uprawnień krajowych organów ds. konkurencji w celu umożliwienia im skuteczniejszego egzekwowania przepisów (więcej informacji tutaj)

 • Handel

Termin odpowiedzi: 31.12.2015

W stronę nowego partnerstwa między Unią Europejską a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku po 2020 r. (więcej informacji tutaj)

 • Podatki

Termin odpowiedzi: do 27.11.2015

Konsultacje w sprawie przeglądu obowiązującego prawodawstwa dotyczącego „struktury" podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 18.12.2015

Konsultacje społeczne na temat modernizacji systemu podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: 08.01.2016

Ponowne przedstawienie projektu dyrektywy w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) (więcej informacji tutaj)

 • Rynek wewnętrzny

Termin odpowiedzi: do 16.11.2015

Konsultacje społeczne w sprawie przeglądu dyrektywy dotyczącej transmisji satelitarnej i kablowej (więcej informacji tutaj)

 • Sprawiedliwość

Termin odpowiedzi: do 11.12.2015

Konsultacje społeczne w sprawie stosowania dyrektywy 2008/52/WE w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (więcej informacji tutaj)

 • Sprawy wewnętrzne

Termin odpowiedzi: do 29.10.2015

Pakiet dotyczący inteligentnych granic (więcej informacji tutaj)

 • Transport

Termin odpowiedzi: 25.11.2015

Zapewnianie dostępnych na terenie całej UE usług w zakresie informacji o podróżach z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu na mocy dyrektywy 2010/40/UE w sprawie inteligentnych systemów transportowych (więcej informacji tutaj)

 • Zdrowie publiczne

Termin odpowiedzi: do 24.11.2015

Szczegółowe ustalenia dotyczące procedur inspekcji w zakresie badań klinicznych, w tym wymogi dotyczące kwalifikacji i szkolenia inspektorów na podstawie art. 78 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 536/2014 (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 24.11.2015

Szczegółowe wytyczne Komisji dotyczące dobrej praktyki wytwarzania badanych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zgodnie z art. 63 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 536/2014 (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 14.12.2015

Konsultacje społeczne dotyczące tlenku cynku (barwnika) w ramach rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 14.12.2015

Konsultacje społeczne dotyczące chloroacetamidu w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: 22.01.2016

Ocena komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Plan działania na rzecz zwalczania rosnącego zagrożenia związanego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe" (AMR) (COM (2011) 748) (więcej informacji tutaj)

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i przypominamy, że w dzięki temu narzędziu mamy możliwość wpłynięcia na kształt przyszłej legislacji na najwcześniejszym etapie jej tworzenia!

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z opiekunem z biura w Warszawie oraz z Anną Trzop, ekspertem biura w Brukseli (atrzop@konfederacjalewiatan.pl).