Konsultacje społeczne w Komisji Europejskiej: aktualna lista

Wkrótce mija termin zgłoszenia opinii w kilku istotnych, z punktu widzenia przedsiębiorców, tematach. Poniżej przedstawiamy pełną listę konsultacji począwszy od tych, których termin upływa najszybciej. Państwa uwadze polecamy szczególnie konsultacje dotyczące przeglądu białej księgi w sprawie transportu oraz unijnej polityki klimatycznej.

  • Przedsiębiorstwa

Termin odpowiedzi: do 30.04.2015

Zezwolenie w ramach rozporządzenia REACH: usprawnienie i uproszczenie procedury udzielania zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem REACH w odniesieniu do wniosków w sprawie wykorzystania substancji chemicznych w małych ilościach i jednorazowego przedłużenia środków przejściowych dotyczących wykorzystania substancji chemicznych w częściach zamiennych dla tych artykułów o długim czasie użytkowania, których produkcja została zakończona przed datą ostateczną podaną w załączniku XIV (więcej informacji tutaj)

  • Bankowość i finanse

Termin odpowiedzi: do 13.05.2015

Unijne ramy mające zapewnić prostą, przejrzystą i znormalizowaną sekurytyzację (więcej informacji tutaj)

  • Bankowość i finanse

Termin odpowiedzi: do 13.05.2015

Przegląd dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego (więcej informacji tutaj)

  • Bankowość i finanse

Termin odpowiedzi: do 13.05.2015

Budowanie unii rynków kapitałowych (więcej informacji tutaj)

  • Badania i technologia

Termin odpowiedzi: do 22.05.2015       

Konsultacje społeczne dotyczące oceny ex post 7. programu ramowego

(więcej informacji tutaj)

  • Transport

Termin odpowiedzi: do 02.06.2015

Przegląd śródokresowy białej księgi w sprawie transportu z 2011 r. (więcej informacji tutaj)

  • Transport

Termin odpowiedzi: do 10.06.2015

Pakiet dotyczący lotnictwa mający na celu poprawę konkurencyjności unijnego sektora lotnictwa  (więcej informacji tutaj)

  • Klimat

Termin odpowiedzi: do 18.06.2015

Konsultacje na temat przygotowania wniosku ustawodawczego w sprawie podjętych przez państwa członkowskie wysiłków w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zmierzających do realizacji zobowiązań Unii w perspektywie roku 2030 (więcej informacji tutaj)

  • Klimat

Termin odpowiedzi: do 18.06.2015

Rozwiązywanie problemu emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa i z użytkowania gruntów, zmian użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) w kontekście ram polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku 2030 (więcej informacji tutaj)

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i przypominamy, że w dzięki temu narzędziu mamy możliwość wpłynięcia na kształt przyszłej legislacji na najwcześniejszym etapie jej tworzenia!

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z opiekunem oraz z Anną Trzop, ekspertem biura w Brukseli (atrzop@konfederacjalewiatan.pl).