Lewiatan chwali nową unijną strategię dla rynku wewnętrznego

Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwaną „Strategię dla Rynku Wewnętrznego Towarów i Usług". Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia pragmatyzm KE, inicjatywy mające na celu ochronę graczy na wewnętrznym rynku UE przed tendencjami protekcjonistycznymi. Powodzenie Strategii będzie zależało od sposobu wdrożenia zaproponowanych inicjatyw.

Pracę komisarzy przygotowujących strategię koordynował wiceszef KE Jyrki Katainen, ale kluczową rolę odegrała Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. jednolitego rynku, przemysłu, przedsiębiorczości oraz MŚP. Strategia nie ma charakteru nowego, strategicznego dokumentu, lecz raczej „uszczelnia" istniejące już przepisy i poprawia sposób ich wdrażania. Oto konkretne inicjatywy wraz z wstępną oceną Konfederacji Lewiatan:

• „gospodarka dzielenia się" (collaborative/sharing economy): KE opracuje europejskie podejście do gospodarki dzielenia się, które będzie zawierało wskazówki jak prawo UE ma być stosowane do nowych modeli biznesowych funkcjonujących w ramach tej gospodarki - pozytywny element strategii, choć może być trudne w praktyce - prawo już istniejące nie zawsze uwzględnia specyfikę gospodarki dzielenia się;

• inicjatywy mające wspomóc start-upy: zmniejszenie obciążenia administracyjnego oraz ułatwienie zakładania firm za granicą, łatwiejszy dostęp do finansowania, prostsze prawo dotyczące VAT i upadłości firmy oraz promowanie kultury „drugiej szansy" dla przedsiębiorców „dobrej woli", którym się nie powiodło - pozytywny element, ale jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach", czyli czy założenia te będą realizowane;

• „paszport usługowy" dla firm budowlanych i świadczących usługi dla biznesu: ma on ułatwić świadczenie usług poza granicami kraju; nie do końca jasne jest jak taki paszport miałby funkcjonować, bo nie ujednolicałby on zróżnicowanych wymagań poszczególnych krajów w stosunku do zagranicznych firm, poza tym ze zdumieniem przyjęliśmy zapis, że paszport zawierałby informację o ewentualnym angażowaniu przez firmę pracowników delegowanych;

• inicjatywy prawne mające na celu ujednolicenie formularzy i wymagań wobec udziałowców: oceniamy pozytywne inicjatywy mające na celu uproszczenie regulacji, w szczególności w odniesieniu do księgowych, architektów i inżynierów;

• zawody regulowane: pozytywnie oceniamy plan Komisji, żeby zdefiniować reformy potrzebne w poszczególnych krajach członkowskich i uproszczenie funkcjonujących już przepisów, żeby nie utrudniać wykonywania zawodu obcokrajowcom; postulujemy o więcej transparentności i ograniczenie liczby zawodów uznawanych za regulowane w poszczególnych krajach członkowskich;

• geo-blocking: działania zaproponowane przez KE budzą nasz niepokój, ponieważ właściwie każdy przypadek powinien być oceniany indywidualnie, a proponowane uregulowania prawne nie powinny dodatkowo obciążać firm; za pozytywny plan uważamy zapowiedź rewizji rozporządzenia dotyczącego współpracy w zakresie ochrony konsumenta (Consumer Protection Cooperation Regulation);

• modernizacja Europejskiego Systemu Norm, we współpracy z przemysłem i europejskimi organizacjami normalizacyjnymi; oceniamy pozytywnie, szczególnie zadeklarowaną wole współpracy z biznesem;

• zdefiniowanie europejskich standardów usługowych: pozytywna jest ambicja zastąpienia „patchworku" systemów standardów krajowych przez jednolity system; uważamy, że standardy te powinny być zakorzenione w rzeczywistości rynkowej i definiowane tylko tam, gdzie jest taka potrzeba;

• zamówienia publiczne: pozytywnie oceniamy możliwość zwrócenia się po poradę do KE co do legalności danego przetargu publicznego, co powinno się przełożyć na efektywniejszą realizacje dużych projektów infrastrukturalnych w Europie;

• lepsze zarządzanie przetargami publicznymi: pozytywnie oceniamy takie narzędzia jak rejestr kontraktów, zbieranie danych i tworzenie sieci instytucji zaangażowanych w przetargi publiczne; apelujemy o umiar w ambicji zbierania/rozpowszechniania komercyjnie wrażliwych danych;

• reforma prawa ochrony własności intelektualnej: nie widzimy propozycji przełomowych w tej kwestii; niezmiennie apelujemy o dalszą modernizację prawa ochrony własności intelektualnej oraz przestrzeganie zasady „follow the money" w przypadku naruszeń o skali komercyjnej;

• narzędzie analityczne: ma być pomocne w monitorowaniu regulacji w zakresie rynku wewnętrznego tak, aby ew. działania na poziomie UE lub poszczególnych państwa członkowskich były oparte na danych z rzeczywistości gospodarczej;

• usprawniona procedura notyfikacji w odniesieniu do usług: KE proponuje instrument prawny, który zobowiąże państwa członkowskie do poinformowania o każdej nowej regulacji prawnej nałożonej na usługodawców jednocześnie zobowiązując instytucje krajowe do udowodnienie zasadności i proporcjonalności proponowanego rozwiązania;

• rewizja rozporządzenia w zakresie wzajemnego uznawania: istnieje potrzeba doprecyzowania jak samo-deklaracja ma się przyczynić do łatwiejszego zademonstrowania „marketingu zgodnego z prawem w innym kraju" („lawful markeiting in another country");

• zestaw inicjatyw poprawiających nadzór nad rynkiem: pozytywnie oceniamy możliwość inicjatywy prawnej w zakresie wzmocnienie instytucji sprawujących nadzór nad rynkiem - powinna ona pozytywnie wpłynąć na wzmacnianie bezpieczeństwa produktu i stworzyć równe warunki konkurowania dla biznesu;

• Jednolita Bramka Cyfrowa (Single Digital Gateway): punkt informacyjny dla biznesu, konsumentów i obywateli, który będzie dostarczał informacji i ewentualnie wspomagał w działaniach; oceniamy tę propozycje jako niewystarczającą, na poziomie państw członkowskich istniejące Punkty Kontaktowe (Points of Single Contacts) powinny zostać zamienione w portale on-line dla dóbr i usług.

Podsumowując, pozytywnie oceniamy pragmatyzm KE w poprawieniu istniejących rozwiązań, ewentualne uzupełnienie ich o brakujące elementy w miejsce „odkrywania koła na nowo". Pozytywnie oceniamy także inicjatywy mające na celu ochronę graczy na wewnętrznym rynku UE przed tendencjami protekcjonistycznymi. Należy przy tym pamiętać, że powodzenie Strategii będzie zależało od sposobu wdrożenia zaproponowanych inicjatyw. Kluczowa dla efektywności będzie prosta i elastyczna legislacja, a także efektywna współpraca i przepływ informacji pomiędzy KE a właściwymi instytucjami na poziomie krajowym.

Konfederacja Lewiatan