Lewiatan jedynym przedstawicielem biznesu w dyskusji o Funduszu Modernizacyjnym

19 marca br. komisarz ds. klimatu, Arias Canete, zorganizował seminarium na temat Funduszu Modernizacyjnego. Wydarzenie miało charakter zamknięty i było kierowane do rządów krajów członkowskich, które będą beneficjentami funduszu. Konfederacja Lewiatan była jedyną organizacją biznesową, która miała okazję przysłuchiwać się tej dyskusji. Było to pierwsze spotkanie organizowane przez KE na temat Funduszu.

Ministrowie z dziesięciu krajów członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 roku, dyskutowali z Komisją Europejską i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym o kierunkach wydatkowania funduszu oraz o zasadach jego funkcjonowania. Główne wnioski, które płyną z tej debaty to:

·         Fundusz powinien mieć bardzo szerokie portfolio dopuszczalnych projektów, ponieważ kraje członkowskie mają różne pomysły na spożytkowanie funduszu.

·         Jednym z kryteriów powinna być neutralność technologiczna.

·         Procedury administracyjne powinny być maksymalnie uproszczone, w szczególności dla małych projektów.

·         Kraje Członkowskie powinny mieć dominującą rolę w wyborze kryteriów projektów, a EBI jedynie wspierającą.

·         Fundusz powinien dopuszczać mieszanie z innymi rodzajami finansowania, w tym z finansowaniem prywatnym.

·         Jeśli EBI będzie udzielało finansowania, to KE dołoży starań, aby opłaty EBI były „możliwie niskie".

·         Powinny być dopuszczone różne mechanizmy finansowe w ramach Funduszu, w tym też dotacje.

Kraje Członkowskie apelowały również o zagwarantowanie, żeby fundusz nie podlegał mechanizmowi rezerwy stabilizacyjnej MSR. Komisarz Canete odpowiedział, że jest to kwestia bardzo wysoce polityczna.

Komisja Europejska poinformowała, że ramy legislacyjne Funduszu Modernizacyjnego zostaną wpisane do rewidowanej Dyrektywy EU ETS. Podkreśliła przy tym, że najpierw musi zostać przyjęta decyzja w sprawie mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej (MSR). Tak, więc projektu rewizji Dyrektywy EU ETS można spodziewać się nawet przed wakacjami.