Pracodawcy oceniają pierwsze pół roku rządu

Ponad 50 proc. tego, co zadeklarowałam w exposé, zostało zrealizowane - oświadczyła premier Ewa Kopacz. Konfederacja Lewiatan bardzo dobrze ocenia program gwarancji de minimis. Natomiast projekt założeń do nowej ordynacji podatkowej na razie nie jest tym, czym rząd może się już pochwalić.

Premier Ewa Kopacz podsumowała pół roku pracy rządu. W obszarze gospodarki wskazała na przygotowany projekt nowej ordynacji podatkowej, a także na wydłużenie i rozszerzenie programu gwarancji de minimis.
Wbrew temu krótkiemu „sprawozdaniu" z aktywności rządu w obszarze gospodarki działo się znacznie więcej.

Konfederacja Lewiatan bardzo dobrze ocenia program gwarancji de minimis, który pozwala firmom z sektora MMŚP sięgać po zewnętrzne finansowanie, a tym samym zwiększa ich szanse na rozwój. Wg danych z końca marca z gwarancji de minimis od początku programu skorzystało 80,4 tys. firm, którym udzielono gwarancje w wysokości 17,6 mld zł, a dzięki nim MMŚP sięgnęły po ponad 31 mld zł kredytów w bankach komercyjnych. To bez wątpienia sukces programu, poprzedniego rządu, ale i obecnego.
Natomiast w ocenie Konfederacji Lewiatan projekt założeń do nowej ordynacji podatkowej na razie nie jest tym, czym rząd może się już pochwalić. Co prawda, założenia już rzeczywiście są i mają kilka pozytywnych punktów, jak np. zdefiniowanie praw i obowiązków podatników (zapisanie ich w jednej ustawie), skatalogowanie zasad ogólnych dotyczących prawa podatkowego (w tym zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, zasady działania organów podatkowych zgodnie z prawem, zasady pragmatyzmu dotyczącej nie ścigania za niewielkie zaległości podatkowe), propozycje uproszczonego postępowania podatkowego (odformalizowane postępowanie stosowane do prostych i niewielkich kwotowo spraw), a także propozycje mechanizmów wsparcia dla firm, takich jak asystent podatnika przez 18 m-cy dla nowo powstałej firmy. Założenia w zaprezentowanej formie nie stanowią opisu przyszłych przepisów i nie można na obecnym etapie ocenić jak uregulowane zostaną zaproponowane rozwiązania.

Pani premier nie powiedziała natomiast, że poza projektem założeń do ordynacji podatkowej procedowane są w tej chwili jednocześnie dwa rządowe projekty nowelizacji Ordynacji - pierwsza dotycząca wymiany informacji podatkowych, a druga zawierająca bardzo niekorzystne dla podatników rozwiązania, takie jak minimalizacja znaczenia interpretacji indywidualnych prawa podatkowego poprzez umożliwienie uchylania interpretacji indywidualnych sprzecznych z interpretacją ogólną (także tych, które podlegały kontroli sądowej) oraz niewydawanie interpretacji indywidualnej w przypadku, gdy przedstawiony stan faktyczny odpowiada wydanej wcześniej interpretacji ogólnej. Konia z rzędem temu, kto zrozumie logikę urzędników przygotowujących dwie odrębne nowelizacje, a jednocześnie pracujących wspólnie z Komisją Kodyfikacyjną Ogólnego prawa podatkowego nad zupełnie nową ustawą. Do tego są jeszcze projekt prezydencki - torpedowany niesłusznie przez MF oraz kilka projektów parlamentarnych.

Konfederacja Lewiatan pozytywnie natomiast ocenia inne działania rządu, którymi Premier E.Kopacz nie pochwaliła się w swoim dzisiejszym wystąpieniu, w tym m.in.:
1) wynegocjowanie zaraz po objęciu funkcji premiera pakietu klimatycznego, zerwaniem z polityką veta, którą Polska uprawiała przez długi czas w sprawach energetyczno-klimatycznych, w tym między innymi wynegocjowanie dodatkowych pieniędzy tworzących Fundusz Modernizacyjny,
2) podjęcie dialogu z partnerami społecznymi ws nowej formuły trójstronnej współpracy w ramach Rady Dialogu Społecznego, ciała które miałoby zastąpić Komisję Trójstronna,
3) zakończenie negocjacji z KE ws Umowy Partnerstwa, krajowych i regionalnych programów operacyjnych, co pozwala oczekiwać, że przynajmniej część programów ruszy jeszcze w 2015r.,
4) wprowadzenie deregulacyjnych zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wyłączenie spod konieczności oznaczania produktów branży regulowanych w tym zakresie ustawami sektorowymi (np. branża kosmetyczna),
5) uchwalenie ustawy o OZE, która wprowadza nowy (aukcyjny) system wsparcia dla OZE,
6) pozytywnie także oceniamy konsultowany właśnie z przedsiębiorcami projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które zakładają wprowadzenie ulg podatkowych dla podatników tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola (kosztem uzyskania przychodów pracodawcy /limit 300 zł na pracownika/ będą mogły być wydatki poniesione na utworzenie i prowadzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola oraz na świadczenia wypłacane pracownikowi z tytułu uczęszczania jego dziecka do takich placówek, nienależących do pracodawcy). W projekcie zaproponowano także zwolnienie od opodatkowania wartości świadczenia otrzymywanego przez pracownika z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dziecka do wskazanych placówek.
Widzimy jednak także wiele działań rządu w obszarze gospodarki, które trudno pozytywnie ocenić, m.in.:
1) projekt zmian w Kodeksie Pracy w zakresie umów na czas określony - zaostrzenie przepisów i ograniczenie elastyczności pracy doprowadzi do ograniczenia zatrudnienia na podstawie umów o pracę i ucieczkę do zatrudnienia pozakodeksowego oraz do szarej strefy. Szkoda, bo stracona została okazja na ograniczenia segmentacji rynku pracy i upowszechnienia umów o pracę na czas nieokreślony,
2) nowelizację ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wprowadzającą „de facto" rejonizację usług komorniczych w Polsce. Wprowadzone limity 5 000 spraw na komornika oraz ewentualnie 10 000 jeżeli skuteczność jest co najmniej 35% (rocznie) są tak skonstruowane, że wybór komornika przez wierzyciela będzie bardzo ograniczony.
3) zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych (w ramach deregulacji IV) - z deregulacyjnych założeń ustawy pozostało niewiele. Np. zamiast możliwości będzie obowiązek powołania pracownika dedykowanego ochronie danych (ABI). Także projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy wprowadzają nowe obowiązki i nie odnoszą się do uznawanych powszechnie standardów przetwarzania danych. (aczkolwiek pochwalić należy ułatwienie uznawania standardów przetwarzania danych wewnątrz firm, tzw. wiążące reguły korporacyjne, BCR - od wejścia w życie ustawy BCR zweryfikowane przez organ nadzorczy jednego z państw członkowskich UE będą „automatycznie" uznawane w pozostałych państwach),
4) mamy ustawę o OZE i już z tego faktu należy się cieszyć, ale jednocześnie wiemy, że trzeba ją będzie zaraz nowelizować, bo jest bardzo nieprecyzyjna i będzie rodziła wiele pytań, a tym samym ryzyk w działalności gospodarczej,
5) ciągle brak jest polityki energetycznej Polski do 2050, która rozpisywałaby cele i zadania polityki klimatyczno-energetycznej, a tym samym ograniczała ryzyko decyzji inwestycyjnych,
6) zaczniemy korzystać z funduszy unijnych nie wcześniej niż w 2. połowie 2015 r., a większość środków zostanie uruchomiona dopiero w 2016 r., ciągle bowiem trwają prace nad określeniem kryteriów korzystania z pieniędzy unijnych w poszczególnych działaniach we wszystkich programach operacyjnych,
7) ciągle nie ma rządowej akceptacji dla procedowania ustawy wprowadzającej nadzór nad firmami pożyczkowymi
8) brak jest założeń do kodeksu budowlanego, których przygotowanie obiecała pani premier w swoim październikowym expose,
9) nie posuwają się prace nad nowelizacją ustawy o PPP, która pomogłaby m.in. w realizacji wielu projektów infrastrukturalnych, w tym także inwestycji w budownictwo mieszkaniowe, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia polityki wobec osób młodych,
10) brak jest prac nad implementacją dyrektyw unijnych, w tym np. dyrektywy tytoniowej.

Konfederacja Lewiatan uważa jednak, że w tak krótkim czasie i w okresie wyborczym premier E. Kopacz udało się zrealizować kilka ważnych dla gospodarki spraw. Chcielibyśmy jednak, aby kolejne 6. miesięcy do wyborów parlamentarnych było dedykowane nie tylko sprawom rodzinnym i społecznych, co premier zadeklarowała, ale także pozytywnym zmianom w regulacjach dotyczących gospodarki, bo bez nich trudniej będzie generować przedsiębiorstwom podatkowe dochody do budżetu, a budżetowi realizować deklarowaną politykę prorodzinną. Tym bardziej, że na konferencji zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan 30 marca br. „Polska 2015-2030" premier Kopacz zadeklarowała otwartość na współpracę z przedsiębiorcami.

Konfederacja Lewiatan