Rada ds. Unikania Opodatkowania bez przedsiębiorców

W Radzie ds. Unikania Opodatkowania powinien znaleźć się przedstawiciel organizacji zrzeszającej przedsiębiorców lub pracodawców - apeluje w liście do premier Ewy Kopacz Konfederacja Lewiatan.

Komitet Stały Rady Ministrów zdecydował, że w Radzie ds. Unikania Opodatkowania nie będzie zasiadał przedstawiciel organizacji zrzeszającej przedsiębiorców lub pracodawców. - Decyzja ta, jest o tyle niezrozumiała, że zadaniem Rady ma być analizowanie transakcji gospodarczych, w których zawieraniu największe doświadczenie mają właśnie przedsiębiorcy. Rada wydawać będzie pisemne opinie o zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, na wniosek złożony przez stronę postępowania, organ podatkowy pierwszej instancji lub organ odwoławczy - mówi Przemysław Pruszyński, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Rada, składająca się z 4 sędziów w stanie spoczynku, 6 pracowników szkół wyższych, przedstawiciela wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz członka Krajowej Izby Doradców Podatkowych, gwarantować ma najwyższy poziom profesjonalizmu oraz niezależność od organów podatkowych.

Zdaniem Lewiatana, nic nie ujmując autorytetowi osób, które zostaną do niej powołane, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że zdecydowana większość z tych osób, nie ma doświadczeń w powadzeniu biznesu i zawieraniu transakcji gospodarczych. Rada ma być organem oceniającym najbardziej skomplikowane transakcje gospodarcze, z których oceną (w założeniu samego projektodawcy) problem mogą mieć urzędnicy. Tym bardziej niezrozumiałe wydaje się powołanie do jej składu osób, które mają dużą wiedzę prawniczą, jednak nie mają doświadczenia w prowadzeniu biznesu, w tym w szczególności w realizowaniu zaawansowanych transakcji gospodarczych.

Osoby, które nie uczestniczą na bieżąco w prowadzeniu działalności gospodarczej, nie dają gwarancji prawidłowej oceny typowości i adekwatności analizowanych przez Radę transakcji. Osoby z dużym doświadczeniem zawodowym i prawnym (sędziowie w stanie spoczynku), którzy zakończyli już aktywność zawodową, nie mają wiedzy o aktualnych typowych transakcjach oraz o ich adekwatności gospodarczej. Może to ograniczać polskich przedsiębiorców w podążaniu za światowymi trendami, bowiem nowoczesne, nierzadko skomplikowane transakcje będą oceniane bez uwzględnienia aktualnych trendów międzynarodowych. Będzie to miało wpływ na osłabienie możliwości naszych przedsiębiorców podjęcia walki konkurencyjnej na rynku międzynarodowym.

- Nie znajdujemy uzasadnienia dla wyłączenia spośród członków Rady ds. Unikania Opodatkowania przedstawiciela przedsiębiorców lub pracodawców, tylko dlatego, że w przyjętych przez rząd założeniach nie uwzględniono takiego rozwiązania. Przedsiębiorcy powinni mieć swoją reprezentację choćby dla wzmocnienia znaczenia wydawanych przez nią opinii i uniknięcie zarzutu, że działania gospodarcze oceniają osoby nie mające w tym zakresie doświadczenia. Modyfikacja składu Rady, na obecnym etapie legislacyjnym, nie narusza procesu uchwalania aktów prawnych i tym bardziej budzi nasze wątpliwości co do intencji projektodawcy - dodaje Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan