Rola sądu i sędziego jako inicjatora postępowań mediacyjnych; oczekiwania stron oraz wpływ właściwego skierowania do mediacji na prestiż wymiaru sprawiedliwości

Konfederacja Lewiatan serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Rola sądu i sędziego jako inicjatora postępowań mediacyjnych; oczekiwania stron oraz wpływ właściwego skierowania do mediacji na prestiż wymiaru sprawiedliwości".

Szkolenie jednodniowe dla sędziów, odbędzie się w siedzibie Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie w dniu 22.04.2015 r. w godz. od 10.00 do 16.00


PROGRAM

Szkolenie organizowane jest w zakresie realizowanego przez Konfederację Lewiatan projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy" w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie skierowane jest do sędziów jako przedstawicieli środowisk prawniczych zainteresowanych informacjami z zakresu mediacji.

Szkolenie poprowadzi:

   Piotr Nowaczyk
Arbiter, adwokat, mediator, były sędzia sądu powszechnego  zakwalifikowany do służby dyplomatycznej i konsularnej; wpisany jako mediator i arbiter na listy ok. 50 najważniejszych międzynarodowych instytucji i sądów polubownych; członek rzeczywisty (fellow) Chartered Institute of Arbitrators w Londynie i Australian Centre for International Arbitration; dożywotni członek Indian Arbitration Council; ekspert WIPO, niezależny konsultant FIDIC; arbiter lub doradca w ponad 220 arbitrażach prowadzonych w językach angielskim, francuskim, niemieckim, czeskim, polskim i rosyjskim.

 

KRYTERIA REKRUTACJI na szkolenie realizowane w ramach Projektu:
1. Szkolenie skierowane jest do sędziów.
2. Kolejność zgłoszeń z pierwszeństwem dla uczestników (bez względu na płeć) nie mających doświadczenia z pozasądowym rozstrzyganiem sporów (ADR).
3. Osoby, które spełniają ww. kryteria oraz prześlą formularz zgłoszeniowy i wymagane dokumenty, a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej. 30% miejsc będzie zarezerwowane dla mniej reprezentowanej płci.


WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
1. Warunkiem uczestnictwa jest zakwalifikowanie osoby do udziału w szkoleniu przez
Realizatora Projektu (Konfederację Lewiatan) zgodnie z przyjętymi kryteriami rekrutacji.
2. Wypełnienie i podpisanie przez uczestnika szkolenia: formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 1), oświadczenia uczestnika projektu, na podstawie którego możliwe będzie przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2) oraz zakresu danych osobowych do przetwarzania (Załącznik nr 3).


ZGŁOSZENIA:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona!

W celu zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać faksem na nr 22/55 99 910, 22/55 99 920 lub skan na adres e-mail: italalaj@konfederacjalewiatan.pl wypełnione i podpisane następujące dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Załącznik nr 1- Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
3. Załącznik nr 2- Oświadczenie uczestnika projektu.
4. Załącznik nr 3 - Zakres danych osobowych do przetwarzania.
Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3


Dopuszczalne jest również złożenie formularza zgłoszeniowego i wymaganych dokumentów osobiście lub przesłanie pocztą do Biura Projektu na adres: Konfederacja Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00- 727 Warszawa (decyduje data wpływu).


UWAGA!!!
Po przyjęciu zgłoszenia obecność w szkoleniu jest obowiązkowa! Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu, na które się zgłosił na pisemny wniosek złożony do Biura Projektu  najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów szkoleń.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod nr. tel.: 2255 99 967; ewentualnie 225599973 lub pod adresem e-mail: mediacje@konfederacjalewiatan.pl

Załącznik:
Regulamin