Techniki mediacji - szkolenie dla mediatorów (cykl 2)

Konfederacja Lewiatan zaprasza na bezpłatne 4-dniowe szkolenie pt. „Techniki mediacji - szkolenie dla mediatorów". Odbędzie się ono w siedzibie Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie w dniach:

25.02.2015 godz. 10.15 do 17.30
26.02.2015 godz. 08.45 do 16.00
11.03.2015 godz. 09.15 do 16.30
12.03. 2015 r. godz. 09.15 do 16.30.

Szkolenie organizowane jest w zakresie realizowanego przez Konfederację Lewiatan projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy" w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego/ADR - alternatywnych metod rozstrzygania sporów, w tym m.in. arbitrażu i mediacji. Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy uwzględniającej zarówno aspekty prawne, biznesowe, jak i psychologiczne, z naciskiem na kwestie praktyczne.

Szkolenie poprowadzą:

 

 Maciej Bobrowicz
Radca prawny, prezes Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej, członek Komisji Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution) i European Mediation Networking Initiative (EMNI). Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 2007-2013. Kwalifikacje mediatora: Wirtschaftsmediator - Akademie fur Wirtschaftsmediation und Verhandlungsmanagement, Time Limited Mediation - Devon&Exeter Law Society.

 

 Piotr Nowaczyk  Arbiter, adwokat, mediator, zakwalifikowany do służby dyplomatycznej i konsularnej; wpisany jako mediator i arbiter na listy ok. 50 najważniejszych międzynarodowych instytucji i sądów polubownych; członek rzeczywisty (fellow) Chartered Institute of Arbitrators w Londynie i Australian Centre for International Arbitration; dożywotni członek Indian Arbitration Council; ekspert WIPO, niezależny konsultant FIDIC; arbiter lub doradca w ponad 220 arbitrażach prowadzonych w językach angielskim, francuskim, niemieckim, czeskim, polskim i rosyjskim.

 

 

KRYTERIA REKRUTACJI na szkolenie realizowane w ramach Projektu:
1. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby posiadające wykształcenie prawnicze/ekonomiczne oraz doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego/ADR - alternatywnych metod rozstrzygania sporów (np. mediacji, arbitrażu).
2. Kolejność zgłoszeń
3. Osoby, które spełniają ww. kryteria oraz prześlą formularz zgłoszeniowy i wymagane dokumenty, a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej. 30% miejsc będzie zarezerwowane dla mniej reprezentowanej płci.


WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
1. Warunkiem uczestnictwa jest zakwalifikowanie osoby do udziału w szkoleniu przez Realizatora Projektu (Konfederację Lewiatan) zgodnie z przyjętymi kryteriami rekrutacji.
2. Wypełnienie i podpisanie przez uczestnika szkolenia: formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 1), oświadczenia uczestnika projektu, na podstawie którego możliwe będzie przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2) oraz zakresu danych osobowych do przetwarzania (Załącznik nr 3).


Uprzejmie informujemy, że na to szkolenie nie przyjmujemy już zgłoszeń.UWAGA!!!
Po przyjęciu zgłoszenia obecność na szkoleniu jest obowiązkowa! Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu, na które się zgłosił na pisemny wniosek złożony do Biura Projektu do 19 lutego.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów szkoleń.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod nr tel.: 22 55 99 967;  e-mail: mediacje@konfederacjalewiatan.pl

Załącznik:
Regulamin