Transport i energetyka: rozmowy ekspertów Lewiatana w Komisji Europejskiej

W tym roku lipiec w Brukseli był wyjątkowo aktywny - ekspertkom Lewiatana w Brukseli udało się odbyć kilka spotkań z przedstawicielami KE w sprawach istotnych dla naszych członków. Przedstawiamy wnioski z trzech najważniejszych rozmów, szczególnie ważne dla sektorów energetyki i transportu.

1) Spotkanie z  M. Thyssens, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności zawodowych i mobilności, która odpowiada za powstający właśnie Pakiet Mobilności - ważne dla wszystkich sektorów wysyłających pracowników do pracy za granicę, w szczególności sektora transportu.

  • Zwrócilismy uwagę na delikatny temat dumpingu społecznego, który jest w tej chwili w Brukseli odmieniany przez wszystkie przypadki, a jednocześnie brak jest precyzyjnej definicji tego zjawiska. Przykładem pomieszania pojęć i sprowadzania o wiele bardziej złożonego problemu (swoboda świadczenia usług na terenie UE, bariery na rynku wewnętrznym UE, praktyki protekcjonistyczne etc.) do dumpingu społecznego (warunki pracy i poziom płac) jest wymóg minimalnej płacy w sektorze transportowym w Niemczech.
  • Dowiedzieliśmy się, że obecnie KE przeprowadza przegląd efektywności dyrektywy wdrożeniowej do dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników. Analiza ta dotyczy trzech wybranych sektorów (targeted review), czyli sektora transportu, budowalnego i usług opieki zdrowotnej. Wnioski znajdą się w Pakiecie Mobilności. Przegląd nie oznacza jeszcze rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych, ale z praktyki Komisji wynika, że może do niej doprowadzić. Byłaby to niedobra wiadomość dla firm. Konfederacja Lewiatan będzie śledziła prace nad przygotowaniem noty interpretacyjnej (interpretative note) do wyników przeglądu dyrektywy wdrożeniowej - na razie nie jest jasne, kto w KE ma być jej autorem.
  • Dla sektora transportu istotna jest informacja, że  na wiosnę 2016 planowana jest publikacja Pakietu Drogowego. Jednym z jego trzech filarów mają być właśnie aspekty społeczne i można spodziewać się, że tematy z Pakietu Mobilności znajdą się w części społecznej Pakietu Drogowego. Innym elementem składowym tego dokumentu ma być kodeks społeczny, o napisanie którego poproszeni zostaną najprawdopodobniej sektorowi partnerzy społeczni (w przypadku pracodawców to IRU - the International Road Transport Union).

2) Spotkanie z J. Katainenem, wiceprzewodniczącym KE odpowiedzialnym za plan inwestycyjny.

  • Tym razem rozmowa nie dotyczyła planu inwestycyjnego i obiecanych 315 mld EUR, ale gospodarki o zamkniętym obiegu (circual economy). Wyraźnie widać, że staje się to meta-trend w gospodarce UE i w tej chwili dyskusja nad definicją tej koncepcji gospodarki toczy się we wszystkich gabinetach. Ambicją jest zachowanie jej prośrodowiskowych rozwiązań przy zapewnieniu, że nie upośledzą one zdolności do innowacji i nie utrudnią dodatkowo działania firmom. KE jest zainteresowana wszelkimi informacjami od biznesu, czym jest dla nich gospodarka o obiegu zamkniętym, czym może i powinna się stać, gdzie są jej granice  (np. recykling droższy niż utylizacja odpadów albo odzyskiwanie materiałów niskiej jakości, które nie mogą być wykorzystywane bez uszczerbku dla jakości produktu końcowego). To informacja istotna dla wszystkich firm.  Zachęcamy do prześledzenia Państwa łańcucha produkcyjnego pod kątem tej koncepcji. Wszelkie otrzymane od Państwa  informacje dotyczące zalet, wad, oszacowania kosztów tego podejścia oraz propozycji samej definicji gospodarki o obiegu zamkniętym, przekażemy niezwłocznie do odpowiednich osób w KE. Biznes nie powinien pozwolić, aby ta koncepcja została zawłaszczona przez organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska, bo to w końcu firmy tworzą gospodarki poszczególnych krajów członkowskich.

3) Spotkanie przedstawicieli ORLEN, FuelsEurope i Konfederacji Lewiatan z komisarz Elżbietą Bieńkowską, która odpowiada za rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość I MŚP.

  • Wnioski z tego spotkania są szczególnie ważne dla sektora energetyki, ale także dla przemysłu energochłonnego. Komisarz Bieńkowska przyznała, że reforma ETS w zaproponowanym kształcie to nieoptymalne dla biznesu rozwiązanie i dodała, że jej dyrekcja była jedyną, która starała się walczyć do końca o rozsądne zapisy. Potwierdzają się nieformalne informacje Lewiatana, że DG Klimat ma bardzo mocną pozycję w tych rozmowach, a wewnątrzkomisyjne lobby „proklimatyczne" jest liczne. Obecnie propozycja KE musi przejść przez Radę i Parlament - tu rozmowy mogą się okazać trudne. Według komisarz Bieńkowskiej w dalszych pracach bardzo ważne jest zdefiniowanie neutralnych technologicznie rozwiązań oraz dyskusja o koszcie rzeczywistym, np. produkcji paliw.
  • Przedstawiciele biznesu z uznaniem wyrazili się o powołaniu High Level Group on Energy Intensive Industries (HLG EII) oraz zaproponowali jak można usprawnić jej prace w przyszłości i jakimi tematami grupa powinna się zająć w pierwszej kolejności. Przedstawiciele ORLENU zwrócili uwagę komisarz Bieńkowskiej na nierówne warunki konkurowania z rafinerami z krajów sąsiedzkich, które nie są objęte systemem ETS. Podkreślili, że z ich punktu widzenia unia energetyczna ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia równego traktowania przedsiębiorstw na terenach przygranicznych.