Ulgi podatkowych dla podatników tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola - konsultacje

Konsultujemy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowi on realizację deklaracji Pani Premier o wzmocnieniu polityki prorodzinnej i wsparciu obywateli wychowujących dzieci. Zakłada wprowadzenie ulg podatkowych dla podatników tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola.

Kosztem uzyskania przychodów pracodawcy będą mogły być wydatki poniesione na utworzenie i prowadzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, oraz na świadczenia wypłacane pracownikowi z tytułu uczęszczania jego dziecka do takich placówek, nienależących do pracodawcy. Wydatki te, stanowić będą koszty uzyskania przychodów, w kwocie nieprzekraczającej 300 zł miesięcznie.

W projekcie zaproponowano także zwolnienie od opodatkowania wartości świadczenia otrzymywanego przez pracownika z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dziecka do wskazanych placówek. W tym przypadku zwolnienie również byłoby limitowane do kwoty 300 zł miesięcznie.

Projekt z uzasadnieniem

Uwagi proszę przesyłać do 2 kwietnia br. na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl