Wadliwe przepisy dotyczące sporządzania dokumentacji transakcji

Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zakłada on zmiany w zakresie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności w zakresie przepisów nakładających obowiązek sporządzania i przekazywania jej organom podatkowym. Konfederacja Lewiatan uważa, że część rozwiązań zawartych w projekcie jest wadliwych.

Z obowiązku przygotowywania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi wyłączeni mają być podatnicy prowadzący działalność w skali mikro, tj. o przychodach lub kosztach nieprzekraczających 2 mln. euro. Podmioty średnie i duże zobowiązane natomiast zostaną do sporządzania dokumentacji bardziej szczegółowej. W ocenie Konfederacji Lewiatan zaproponowane wyłączenie jest wadliwe, ponieważ kryterium nałożenia dodatkowych obowiązków dokumentacyjnych, powinien stanowić obrót w zakresie transakcji i jej istotności z punktu widzenia podatkowego. Natomiast w oparciu o proponowane w projekcie kryterium, podatnik który nie przekroczył 2 mln euro przychodów lub kosztów, a wystąpiły u niego transakcje z podmiotami powiązanymi, np. na poziomie 1,9 mln. euro nie będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy podmiot mający przychody, np. na poziomie 20 mln. euro, w tym z podmiotami powiązanymi w wysokości 10 euro, będzie objęty już takim obowiązkiem praktycznie w pełnym zakresie.

- Ponieważ sporządzanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi, wiąże się z dużym obciążeniem administracyjnym i wysokimi kosztami po stronie podatnika, uważamy za konieczne wyłączenie z tego obowiązku także podatników, którzy pomimo przekroczenia progu przychodów lub kosztów ponad 2 mln. euro, realizują transakcje z podmiotami powiązanymi o niskiej wartości, które w stosunku do wartości przychodów lub kosztów nie mają istotnego znaczenia - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej.

Wskazane w projektowanych przepisach obowiązki dokumentacyjne, które nałożone zostaną na średnich i dużych podatników są w wielu przypadkach niewykonalne. Np. w przypadku zawarcia unikatowej transakcji nie ma możliwości sporządzenia opisu zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, ponieważ takich transakcji nie zawierały. Podobnie z koniecznością sporządzenia realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w latach poprzednich przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji lub aktywów lub ryzyk mających wpływ na dochód (stratę). Wprowadzenie obowiązku wstecznej identyfikacji danych zdarzeń i to nieokreślonych czasowo, tworzy istotne obciążenie administracyjne i kosztowe związane z uzyskaniem (o ile jest to możliwe) danych z przeszłości. W tym przypadku zasadne jest doprecyzowanie zapisu, że powyższy obowiązek odnosi się do roku podatkowego za który dokumentacja jest przygotowywana.

Nie ma zgody Konfederacji Lewiatan na zbyt krótki termin na sporządzenie i przekazanie organom podatkowym szczegółowej i rozbudowanej dokumentacji podatkowej. Biorąc pod uwagę obszerność omawianej dokumentacji oraz dodatkowe obowiązki sprawozdawcze wynikające z regulacji o zagranicznych spółkach kontrolowanych (koniec września), termin na złożenie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi powinien zostać wydłużony do co najmniej jednego roku od końca roku podatkowego.

Konfederacja Lewiatan