Apel do Prezydenta RP i Parlamentu RP

Konfederacja Lewiatan z rosnącym niepokojem obserwuje działania polityczne wokół nominacji sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Konflikt polityczny dotyczący TK prowadzi do całkowitego podważenia jego roli w demokratycznym państwie prawnym, a w efekcie do naruszenia konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy.

Podważanie niezawisłości TK niszczy także zaufanie obywateli do instytucji publicznych, które mają stać na straży ich praw. Dla przedsiębiorców - pracodawców, ale także dla ich pracowników, Trybunał Konstytucyjny stanowi ostateczną instancję odwoławczą w sprawach, które naruszają ich interesy.

Nie ma dla przedsiębiorców nic bardziej niepokojącego niż niestabilność polityczna i prawna, gdyż w krótkim czasie przekłada się ona na sytuację gospodarczą, ogranicza możliwości inwestycyjne, tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy.

Dlatego, w imieniu przedsiębiorców i pracodawców zrzeszonych w Konfederacji, apelujemy o szybką publikację wyroku a do Prezydenta RP i parlamentu o odpowiedzialność i poszanowanie prawa. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

Konfederacja Lewiatan
Członek Rady Dialogu Społecznego