500 zł na trzecie i kolejne dziecko

Wprowadzenie zasady, że 500 zł będzie przysługiwać nie na każde drugie, ale na trzecie i kolejne dziecko, ujednolicenie zgodnie z obowiązującym w systemie świadczeń rodzinnych, kryterium dochodowego dla świadczeń wychowawczych na pierwsze i drugie dziecko - proponuje Konfederacja Lewiatan oceniając projekt ustawy o pomocy w wychowaniu dzieci.

Wśród innych propozycji zgłoszonych przez Lewiatana znalazły się:

1. Ujednolicenie systemu wsparcia rodzin poprzez włączenie świadczenia wychowawczego do systemu świadczeń rodzinnych i odpowiednia modyfikacja pozostałych świadczeń;
2. Ograniczenie kosztów administracyjnych przyznawania i wypłaty świadczeń poprzez włączenie świadczenia wychowawczego do systemu świadczeń rodzinnych;
3. Wprowadzenie zasady, że świadczenie wychowawcze i inne świadczenia rodzinne są wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu uprawnienia do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w celu ograniczenia negatywnego wpływu ustawy na aktywność zawodową kobiet;
4. Poprawę dostępności do usług i rozwiązań, które pozwalają skuteczniej łączyć posiadanie dzieci z aktywnością zawodową, w tym przede wszystkim zwiększenie dostępność do opieki nad dziećmi do 3 roku życia.

- W ustawie właściwie określono główne wyzwania stojące przed polityką rodzinną . Niestety, zaproponowane działania nie doprowadzą do zrealizowania postawionych celów. Propozycja ogranicza się do wprowadzenia kolejnego świadczenia pieniężnego, obok innych już istniejących, a służących wsparciu rodzin z dziećmi. Proponuje się rozbudowę systemu przyznawania i wypłaty świadczeń w jednostkach samorządu terytorialnego wraz z nowymi parametrami, jak np. próg dochodowy. Działania te mają być zrealizowane bez uporządkowania i konsolidacji różnych sposobów i świadczeń wsparcia rodzin - mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan poziom całkowitych kosztów funkcjonowania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci będzie nieproporcjonalny do efektów, jakie można uzyskać zarówno w zakresie ograniczenia ubóstwa w rodzinach z dziećmi, jak i w zakresie wzrostu poziomu dzietności.

- Istnieje potrzeba poprawy efektywności projektowanego rozwiązania poprzez lepsze adresowanie świadczeń pieniężnych do najbardziej potrzebujących oraz tworzenie warunków do zwiększenia aktywności zawodowej w rodzinach z dziećmi, w tym zwłaszcza wielodzietnych. Tymczasem nowe rozwiązania negatywnie wypłyną na skłonność rodziców do poszukiwania i podejmowania zatrudnienia, przede wszystkim kobiet. Kluczowe jest, żeby świadczenie wychowawcze było uwzględniane przy ustalaniu uprawnienia do wsparcia z pomocy społecznej. Inaczej wielu osobom bardziej będzie opłacało się żyć z zasiłków, niż pracować - dodaje Grzegorz Baczewski.

Konfederacja Lewiatan